Začať svoj život žiť v láske tvojej duše k Bohu sa niesť bude tá najväčšia tvoja životná výhra.

Začať svoj život žiť v láske tvojej duše k Bohu sa niesť bude tá najväčšia tvoja životná výhra.
 1. Ak duša tvoja ľúbi svojeho všemocného Boha, nestane sa nikdy obeťou temného útočného zla.

 2. Začať svoj život žiť v láske tvojej duše k Bohu sa niesť bude tá najväčšia tvoja životná výhra. 

 3. Dušou získanou vstupom do náruče Božej zahášať budem každú v jej duši bolesť. 

 4. Boha cti celý svoj život a prežívaj do každého dňa z vstrebávanosti odovzdávanej lásky mojej ku duši svojej.

 5. Postuláty Božie otvorenosťou Božieho slova nech sa duši tvojej nesú náučnou bibliou do cieľa ako žiť svoj život správne a do lásky Božej.

 6. Začni žiť každý deň svoj život do takého konania, aby večerom nemusela duša tvoja napĺňanosť svojich nesprávnych skutkov pred tvárou Boha ľutovať a ži v tom myslení, že deň ktorý začínaš žiť môže byť tvoj posledný.

 7. Váž svojich vyrčených počas dňa slov, aby sa nestali svojim dopadom ťažkým balvanom na duši tvojeho priateľa a poznaj dôkladne všetky Božie prikázania, cez napĺňanosť ktorých bude po tvojej telesnej smrti domovom blízkosť Boha.

 8. Odopri si dnešný deň aspoň jeden taký pôžitok, na ktorom sa stávaš závislý pripútanosťou duše či tela a obetou jeho odmietnutia dokážeš získať pre svoju dušu čistejší šat.

 9. Porozprávaj sa so svojim Bohom do každého dňa, čím získaš nenaplnenosť svojich doterajších túžobných snov ako cítiteľnú naplnenosť darom od Boha.

 10. Získavaj duše neverecké do blízkosti mojej Božej náruče a ver, že za každú jednu dostaneš miesto po svojej smrti pri Bohu v odmene pre ktorej získanie sa oplatí činiť dobro po celý život, keď na druhej strane je večný život a na zemi nesmierne krátky a pominuteľný.

 11. Zobúdzaj svoju dušu do každého počiatku nového dňa pozdravením Boha a nie prvej svojej rodiny, čo tvojej duši zabezpečí Boží pohľad bedlivý na celý život.

 12. Keď bude duša tvoja zariekavať v svojich zlých a neprajných slovách svojeho nepriateľa pamätaj na to, že existuje spätný dopad navrátenej zlej energie späť ku tebe odrazom a zasiahnuté budú tvojim zlým slovom vždy dve duše nikdy nie jedna, lebo energetická odovzdaná informácia prenesená do vesmírneho poľa položí svoj dopad zlý vždy tomu správnemu adresátovi ale navracia sa zároveň vždy ku svojemu majiteľovi, ktorého vyslovené slová zobudili jeho myšlienkovú živúcnosť a premenili do ničivej tečúcej veľkej živelnej riavy, do ktorej nedokáže dostať okrem Boha zastavenie žiaden smrteľník, či je to odosielateľ alebo jej príjemca obeťou.

 13. Uctievaj len jediného svojeho Boha celý tvoj pozemský život a v získanosti odmeny duši svojej získaš naveky spasenie.

 14. Preukazuj dostanú pomocnú ruku v jej podaní plačúcej každej duši a tomu ver, že zapísaný bude každý činený v živote dobrý a aj zlý skutok do súdnej knihy, záver obsahu ktorej čítať budeš keď nadíde tvoj v živote posledný deň a okamihom príchodu tvojej duše do blízkosti tváre Božej vypočuje od Boha vyrčený ortieľ za činy na zemi, na základe ktorých prevýšenosti buď dobrých zlými alebo opačnou cestou zavíta tvoja duša buď do horiaceho pekla alebo sa niesť bude duševným svojim pobytom v blízkosti láskavého Boha a treba pamätať na to, že ľudská myseľ v svojich zlých činoch skoro zapomína, ale zápisná správa jeho vykonania vždy bude zapísaná do osudovej knihy celého sveta, do nahliadnutia ktorej len jediný Boh dokáže smerovať svoj pohľad a vždy vynesie pre každú jednu dušu ten najspravodlivejší rozsudok a preto čo chcete zmazať zo svojej mysle ako nepríjemnosť v zlom konaní, nikdy nebude zmazané zo súdnej osudovej knihy. Rob počas svojeho celého života tak, ako keby sa zakončiť mal záverom každého jedného dňa tvoj život navždy a ver tomu, že tvoje zlé skutky naprávať by si chcel zvládnutím za celý tento svoj posledný žitý deň cítenou ľútosťou voči všetkým, ktorých dušiam si preveľmi ublížil či v slovách alebo konaniach, čo za jeden deň ak si bol celý život zlým človekom stihnúť nedokážeš a vedieť budeš, že posledný Boží súd na tvoju zlú dušu čakajúci neodvratne omilostenie Božie pre teba nenájde, keď život sa pre tvoju dušu niesol činením zlých skutkov voči všetkým blížnym svojim a spravodlivosť Božia pre duše zlé a nepoučiteľné nepozná zmilovanie a ortieľ znieť bude od Boha pre teba záverom čítaného osudu duše tvojej večné zatratenie bez návratu medzi duše dobré a poučené navždy a vždy bude dušou človek zlý v celom jeho žití Božou spravodlivosťou odmenený ako mu patrí peklom večným, nemožným nikdy z horiacich jeho plameňov opustením.

 15. Koreňom zla všetky duše slúžiace v svojich zlých skutkoch na zemi páchaných a mysľou veselých nad majetkom získaného pekelného daru dobrým dušiam ubližovať, začať musia pozerať do tváre spravodlivého Boha, lebo začali do pekla cestu životnú kráčať, do prepadliska ktorého olizované budú všetky duše čiernych mágov a duševných snaživcov v získaných schopnostiach do ktorých dar od Boha požehnaný nemajú, lebo silu ich daru v kartách alebo vešteckej guli nadelil satan a nechcú sa ho vzdať navrátením tam, odkiaľ z hlbín pekla vyšiel a budú títo zblúdenci v svojej nepoučiteľnosti a pýche odsúdení na pekelný večný domov spravodlivým Bohom, v ktorom môžu liečiteľské schopnosti poskytovať všetkým moc popáleným démonom. Žiadna duša činiaca počas celého života akýkoľvek druh mágie cestu po svojej telesnej smrti pri Bohu nenájde, keď pýcha a získaná moc nad ostatnými jej vydláždili právoplatné miesto pri satanovi, do ktorého tváre sa obrovská radosť nesie nad všetkými mágmi a samozvanými liečiteľmi, do ktorých skonu budú ich duše navždy patriť satanskej moci výberom konania takého v svojom živote, ktoré ich do náruče satana vohnalo dobrovoľnosťou slobodnej vôle, ktorú získali darom do celého života priamo z Božej náruče. Hĺbaj duša každá, čo voláš sa liečiteľ o danostiach ktoré vlastníš, či nie sú zavádzajúce a falošne dávajúce tvojej duši krídla radostného letu, do záverečného dopadu ktorého strediskového bodu môže byť navždy večne horiace peklo tvojim domovom. Získanostnú veľkostnú silu liečiteľskej schopnosti poznaním tým správnym vnuknutým od Boha do varovania od nebezpečenstva v ktorom sa každá takáto duša nachádza, vlastní každá jedna dokázaním rozlíšiteľnosti či pracuje pre Boha alebo pre pekelnú moc, čo ukáže každej jednej konečný výsledok záverečného Božieho súdu pre ňu v jej spravodlivom Božom odsúdení. Koho budete chcieť oklamať v nesprávnych svojich konaniach budete vy sami a nikdy nie váš najvyššie nad vami všetkými dušami postavený Boh, oku ktorého nenájdete duši svojej schovanie v žiadnom mieste svojej skrýše.

 16. Polož obe svoje dlane do hrude, v ktorej tvoje srdce neunaviteľne a stále celý život bije a zamysli sa, kto rozpumpoval túto zásobáreň života a dokáže aj dostať tvojeho konca zastavenosťou navždy tlkotu tvojeho srdca.

 17. Božia existencia cestu v svojom príchode do každej duše dostáva, v ktorej vnútri je láska k Bohu každý deň pestovaná.

 18. Začni obrazom svojeho spätného pohľadu premietať filmom celý doterajší svoj život a povyberaj z jeho celkov scenáre nepekných dejov, v ktorých cítiš až doteraz útrpné v svojej duši trápenie, ktoré napíš do rohov na biely papier a zapáľ plameňom horiacej bielej sviečky, čím zahasíš všetky takýmto spôsobom bolestné spomienky, do ktorých príchodu nenastane žiadna už ich návratnosť ak svojim slovom Boha poprosíš v danej chvíli o pomoc navždy ich zažhavenia v tvojej duši premenou na ničotný a bezcenný popol.

 19. Každý jeden žitý deň na tejto zemi zasväcuj Bohu duševnou láskou svojou čistou a úprimnou, závdavkom ktorej odoslanosti dokážeš pocítiť dotykovosť pohladenia Božej ruky, prostredníctvom ktorej blízkosti k svojej duši dostaneš v jej vnútri oslabené a boľavé miesta okamžite posilnené a od bôľu zhojované v premene takej veľkej, v cítenosti ktorej prestaneš nosiť v svojom duševnom vnútri plač a žiaľ zámenou za pocit dlhotrvajúceho a stáleho šťastia z lásky Božej tvojej duši do posily každodennej nadeľovanej.

 20. Dokáž s pochopenosťou duše svojej vypočuť plač v slovách priateľa, v ktorých o tvoju láskavú pomoc volá a neváhaj pre jeho nájdené šťastie tvojou pomocou obetovať zo svojeho života aj najdrahšie auto ktoré vlastníš v svojom bohatstve, pretože výška ceny obety tvojej bude rovnako vážená a odoslaná láskavým Bohom duši tvojej, ktorej náhradu v skorom termíne pošle ako ušlú stratu tvojich hodnôt, čo znamená, čo v množstve majetku pre dobro a záchranu druhej duše budeš strádať získaš veľmi rýchlo od Boha späť a vysoko v svojich stratách navýšené a doplnené sladkým ešte navyše bonusom pre šťastie budúce svoje.

 21. Prikazuj v svojom celom živote čo najmenej a keď už musíš, tak nenásilne, nepotláčaním slobodnej vôle nikoho, lebo každá tvoja príkazná situácia voči druhým ľuďom viaže k tvojej duši hriech zatláčanie slobodnej vôle nazvaný a v Božích postulátoch označený ako nebezpečný a Bohom trestaný.

 22. Každou voľnou chvíľou prednes Bohu všetky skryté trápenia uložené nevidenosťou pohľadu nikoho pred svetom v hĺbke svojeho najhlbšieho duševného vnútra, veľkostnú silu ktorého dokážem z tvojeho duševného chrbta odniesť navždy preč ak budem počuť tvoj plač a nezaťažuj svojim bôľom tých, z ktorých mnohých tvoje trápenie robí ich duše šťastných a spokojných, lebo len Boh sa dokáže niesť po celý tvoj život pravým priateľom, do zrady ktorého sa nikdy v odovzdanej pomoci Božej nikdy nedočkáš a ľúbiť ťa bude tvoj Boh láskavý vždy, lebo ťa do života postavil v svojej Božej vôli, čo znamená pre teba poskytovanie celoživotnej ochrany v miere akú si tvoja duša v činených svojich skutkoch počas života zaslúži a nauč sa Božiu náruč pre tvoju dušu vždy otvorenú dokorán neobchádzať nevidenosťou Boha, lebo len Ja jediný na celom svete dokážem tvojej duši vo všetkých trápenostiach pomôcť a za platbu pýtam len lásku tvojej duše ku mne.

 23. Keď otvoriť dokážeš duševné celé svoje vnútro láskavému svojemu Bohu aj v tom najväčšom duševnom žiali a poprosíš o pomoc, odovzdá tvojej plačúcej duši vždy tvoj Boh ten najúčinnejší liek v pomoci, ktorú tvojej duši poskytne svojou láskavou náručou a začne oslabenosť tvojeho duševného vnútra posilňovať vyživenosťou Svetlom odovzdanej svojej Božej lásky vždy ak dokážeš svojeho Boha o pomoc v utrpení poprosiť.

 24. Počúvaj svoj duševný vnútorný hlas, chceš svojou nedobrou myšlienkou odsúdiť toho, koho nemáš rád? Veď sila tvojej duše zabije tú nevinnú. Neber zákon Božej moci do svojich nespravodlivých rúk a nechaj zákonnosť Božej ruky riadiť trestom k tvojim nepriateľom všetkým. Zažhni bolesť v svojej duši z neprávosti okolitého sveta a dokáž sa na jeho obraz pozerať ako na tú ukážku, že Boh tvoju dušu má rád. Nesúď nikdy nikoho v svojom zloprianí, lebo len Boh jediný dokáže byť spravodlivý a tvoja duša isto nie v hneve svojom na nepriateľských aktérov. Vždy odnes plač svojej duše k Bohu jedinému a nikdy sa nedaj odviať vetrom nepriateľského hnevu voči nikomu, lebo nie ty ale ja Boh budem súdiť a budem vždy spravodlivý.

 25. Nikdy nesmeruj svoju myseľ ku svojemu nepriateľovi v takom smere sile svojich myšlienok, že zahubíš to čo chcel dokorán on v svojich snahách, lebo toto je uvalená tvojou dušou na tú jeho kliatba.

 26. Keď tvojej duši tvoj priateľ volať bude v túžbe svojej zachráň ma, nikdy koleso záchranného člnu nesfúkni v nezáujme svojom, lebo nikdy nepoznáš kedy budeš tento záchranný čln ty potrebovať sám.

 27. Neživ pekelný žiar svojou nepoučiteľnosťou duševnou, lebo tento pekelný páľ bude pre tvoje duševné telo skutočnosťou nikdy nezahasiteľnou a veľmi bolestnou. Ľúb svojeho len Boha povýšenosťou svojej lásky nad každého koho miluješ a nikoho iného, odmenou získaš nikdy pobyt v horiacom pálivom pekle.

 28. Koho ty duša chceš záujmom svojej duševnej presvedčenosti dobehnúť, si to ty sama v svojich ambíciách nesplnených alebo tvoj Boh, ktorého meno je pre tvoj posluch neznámou.

 29. Bojuj za lásku svojeho Boha, lebo deň posledného svojeho skonu nepoznáš a ten kto bude tvojej duši v tomto okamihu najbližšie sa volá Boh a súdiť bude spravodlivo.

 30. Keby duša tvoja satanove nástrahy dokonale poznala, nikdy by svoju tvár priamosťou svojeho pohľadu od Boha neodklonila. Keď záver výslednej skúšky tvojej duše bude v počinoch súdiť ten najspravodlivejší kráľ tvoj Boh v tvojich činených skutkoch.

Komentáre:

 1. Martina | 02.12.2015

  Ďakujem pane Bože môj za ďalšie krásne kréda. Mám obdobie, že sa mi nič nedarí, nič nevychádza tak, ako by som si priala. Preto som Ti vďačná za tvoje ponúknuté mocné ramená, kde sa môžem vyplakať a posťažovať zo všetkého, čo ma trápi. Ďakujem. Pani Laura, ďakujem aj Vám, že ste od nášho Otecka Nebeského prijali tieto kréda a zároveň sa chcem spýtať, či sú aj výchovné príkazy pre naše deti súdené rovnako prísne našim Pánom Bohom. Priznám sa, že u nás to niekedy nejde inak, len ráznymi príkazmi. Nechcem si nabaľovať na svoju dušu ďalšie hriechy a Boží hnev. Ďakujem veľmi pekne. S láskou Maťa

  Božia odpoveď:

  Krok cielenej dobrej výchovy láskavého a starostlivého rodiča vykročený do príkazného slova pre dobro svojeho dieťaťa neni Bohom ako hriech trestaný, ak v svojom príkaznom slove dieťa rodič duševne neubíja svojou agresivitou odoslanou výhražnosťou svojich až moc tvrdých slov a netrestá ho za neposlušnosť bitkárskym trestom a ďalšími od neho neprináležiacimi trestajúcimi praktikami v jeho rodičovskom postavení a nemal by byť ani jeden dobrý a láskavý rodič voči nevinnému dieťaťu postavený ukázanosťou svojeho rodičovského postu k nemu v takom výchovnom merítku, pre ktorého ukázanosť očiam dieťaťa ostane duši jeho postavený ako pre dnešnú dobu vo vašom ponímaní dopravná policajná kontrola, z ktorej vychádza pre každého jedného šoféra k jeho duši nesmierny strach a neistota aj keď má v poriadku každý jeden od svojeho auta doklad a toto nesmie z vašej duše cítiť vaše nevinné dieťa, aby necítilo z vašej duše neustály strach, kedy príkazné vaše nesprávne riadené slovo odoslané z vašich úst pokorilo lásku vašeho dieťaťa k vám a nahradilo tento cit získanosťou až nadmernej autority jeho duše k vám, čo nebude pre vás oboch vzťah láskavý cit dieťaťa a rodiča, ale zámenný vzťah získaním autority v premene jeho čistej duševnej lásky k vám nepovažované v Božom pohľade za duševný súlad oboch jedincov, ale vynútenosť silnejšieho postavenia nad dieťaťom príkazným rodičovským nadmieru tvrdým slovom vysloveným jeho rodičom. Každý jeden rodičovský zákaz a príkaz mal by odovzdanosť mať v hraniciach regulérnosti jeho slov nenarúšajúc láskyplný vzťah medzi oboma dušami v rôznom rodinnom postavení a to dieťa a jeho rodič. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.

 2. Jaro | 4.12.2015

  Otčinko môj nebeský? prečo toto ľudia nečítajú. Ved je to nádhera čítať. Bola by to krása ak by sa každý týmto riadil. hoc len polovicu. Som smutný z toho že málokto to takto cíti bez toho aby to čítal...

 3. Erika | 6.08.2015

  Božie kréda - sú pre mňa ako poisťovňa. Tu som na milión percent presvedčená, že to je cesta, ktorou budem kráčať. Boh nás učí, ako máme správne žiť, činiť iba dobro. Rady, ktoré sú len na tejto nádhernej stránke. A som šťastná.
  Prirovnala som ich k poisťovni, ale vklad nie sú milióny eur či majetky, ale úprimná láska a viera v BOHA. A zisk je nevyčísliteľný.

 4. miro | 15.02.2015

  Otče Bože ďakujem Ti za super kréda, to nové, to dlhšie. Je tak krásne napísané a dá sa tak pekne pochopiť keď sa to číta slovko po slovku. Pani Laura, ĎAKUJEME za sprostredkovanie tohto kréda. Myslím že je to veľmi dôležité krédo, lebo takto sa my môžeme vyhnúť trápnym satanovým pokusom zničiť lásku v našich dušiach. Táto stránka je ako naša vojenská základňa, tu sa stretávame, tu sa navzájom podporujeme, tu sme rodina! Tu od Boha čerpáme cez pani Lauru silu a lásku, s ktorou sa nemôžme nikdy ničoho báť. Treba len šíriť lásku medzi ľudí, to je to čo sa Bohu páči a satana ničí! A o to ide! To je ten Boj. Preto nám Boh poslal takéto "strategické krédo" ako sa čiastočne chrániť. Tak to aspoň chápem ja. Bojujte všetci ďalej, buďte dennodenne všetci OSTRAŽITÍ voči temným nástrahám. Nikdy si nepovedzte že boj skončil, boj nikdy neskončí, kým sme TU my, kým je dobro a zlo, tak je tu BOJ! Dennodenne si kontrolujte myšlienky a činy, viem o čom hovorím. Vždy majte na zreteli že Boh JE. A kým nekráčate cestou k Nemu, kráčate zle. Každý vie, že ktorá cesta je dobrá a ktorá zlá. Mám Vás všetkých rád, lebo tu všetci krásne píšete, chodil som sem každý deň a čítal ako "rastiete", ako bojujete. Otče Bože, MILUJEM ŤA a ďakujem Ti za moju záchranu, ďakujem Ti za liečby, za všetko s čím si mi kedy pomohol v minulosti, Tatinko môj, ľúbim Ťa neskonalou láskou! Počuješ tam hore? Milujem Ťa! Áno ja, miro, bojovník, ktorý našiel v rohu odloženú starú dobrú kopiju, oprášil ju a ide do boja! Som tu Boh môj a nikdy sa už nevzdám Tvojej náruče, lebo tu mi je dobre, tu som doma!

 5. Dana | 13.12.2015

  Ďakujem Ti Bože môj láskavý za tieto Božie kréda Za všetky...Milujem Ťa!...

 6. miro | 10.06.2014

  Otecko ďakujem za Božie kréda, je to boží dar, tak ako všetko ostatné na tejto tvojej krásnej stránke! Kedysi som čítaval a hltal knihy o duchovne, ezoterike, pozitivizme, ale odkedy poznám pani Lauru, pána Vlada a túto úžasnú stránku, tak už nepotrebujem nič hladat v tých knižkách:-) všetko je tu, všetko máme v srdciach a v dušiach ukryté, len treba strhnúť záves utkaný zo strachu. ach, Otče Bože, dobre mi je:-) Ďakujem Ti, milujem ŤA a navždy budem! P.S. Kréda sa budem snažiť dodržiavať, ak nie, trestaj ma - ďakujem aj za to.

 7. Jana | 26.06.2014

  Drahý a láskavý Otče Bože, drahá pani Laura. Chcem sa tiež poďakovať za rubriku Božie kréda, ktorá ma neskutočne napĺňa a teší, ako ostatné a aj všetky články a príspevky v nej. Každý deň si ju otváram s radosťou a zároveň aj zvedavosťou čo nové si tu prečítam a čo mi ukáže isť tou správnou cestou. Ďakujem z celej hĺbky svojej duše a neskutočne tá najväčšia vďaka patri Vám za prácu ktorú robíte a pomáhate všetkým nám. Želám Vám nesmierne veľa síl aj vašemu pánovi manželovi, ktorý Vám v tejto náročnej práci pomáha a podporuje. Ste neskutočne vrúcni a láskaví ľudia a som rada, že mi bolo umožnené Vás spoznať a stretnúť. Patrí Vám za toto všetko obrovská vďaka, úcta a obdiv. A za toto všetko ďakujeme Nášmu milovanému a láskavému Oteckovi Nebeskému, že nám všetku lásku a správnu cestu životom a všetku pomoc o ktorú pýtame odosiela cez Vás. Ďakujeme Otče Bože za všetko čo pre Nás robíš. Milujem Ťa nadovšetko za všetku pomoc a budem do konca svojho života.

 8. Martina | 25.06.2014

  Drahá pani Laura, Božie kréda sú nielen pre mňa, ale určite pre každého čitateľa tejto nádhernej stránky, "odtlačky nôh" na chodníčku k Bohu, do ktorých dennodenne vkladám krok po krôčiku tie svoje. Viem, že keď budem kráčať po týchto šľapajach, dodržiavaním Božích kréd, dostanem sa do toho najkrajšieho cieľa po ktorom tak veľmi túžim. Ďakujem za všetko, čo pre nás robíte. Prajem vám veľa veľa síl a trpezlivosti s nami všetkými.

 9. Simona | 25.06.2014

  Láskavý pane Bože, drahá pani Laura, chcem sa taktiež poďakovať za rubriku Božie kréda, ktorá je pre mňa svätá, tak ako celá táto stránka a všetky články v nej. Neprejde ani jeden deň, čo by som ju nenavštívila. Každé ráno sa zobúdzam s nesmiernou zvedavosťou, akú novinku, odkaz má pre nás náš nebeský Otecko. Je to ako novodobý google, nevieš, spýtaj sa Boha...,dokonca lepšie, pretože viem, že jedine tu nájdem vždy len čistú neomylnú pravdu a o opaku by ma nik na tomto svete nepresvedčil, pretože ja verím jedine nášmu pánu Bohu, ktorého nosím vo svojom srdci.
  S láskou Simona

 10. Erika | 24.06.2014

  Dobrý večer, prajem všetkým čitateľom tejto prekrásnej stránky. Chcem sa s Vami podeliť o to ako mi Božie kréda otvorili oči a hlavne som našla pokoj duše. V poslednej dobe som mala ťažké obdobie, ohľadom pokúšania zlého. Keď pani Laura zverejnila na stránku Božie kréda, vtedy som pochopila, že toto je moja cesta, ktorou chcem kráčať. Rozprávam sa s Bohom každý deň, áno a každé ráno keď otvorím oči, pozdravím môjho láskavého jediného Boha. Viete aké krásne pocity teraz mám, ja som nesmierne šťastná. I keď urobila som chyby, ale tie ma posilnili. A učím sa vážiť si vyrčené slová, aby som niekoho nezarmútila a hlavne neublížila. Ďakujem Pane Bože, klaniam sa Ti. BOŽIE KRÉDA sú mi sväté. Som šťastná. A hlavne ponaučená, ako mám žiť.

 11. Monika | 27.06.2014

  Z celého srdca ďakujem Pánu Bohu za každý jeden odkaz, ktorý nám s láskou odovzdáva prostredníctvom Vás drahá pani Laura.
  Božie postuláty pre mńa bývalého realistu boli a niektoré stále sú nie celkom pochopené napriek tomu som v nich našla kostru źivota, podľa ktorej sa snažím zo všetkých síl žiť. No cítim v nich ďaleko hlbší zmysel, než je vysvetlené v rôznych písomnostiach. A toto cítenie sa mi potvrdilo prostredníctvom Božích kréd, ktoré načierajú hlbšie do významu samotných postulátov a dávajú konkrétne rady, ako žiť v súlade s Božou vôľou.
  Ďakujem vrúcne za všetko...aj za posledný príspevok drahá pani Laura, viem komu bol určený....S láskou, Monika.

 12. Andrea | 26.06.2014

  Láskavý Pane Bože, milá pani Laura, veľmi ma teší, že si môžem čítať odkazy od nášho Pána Boha. Rubrika „Božie kréda“ je to, čím by sa mali riadiť všetci ľudia, aby náš svet bol krajší a lepší. Aj ja sa stále učím a určite nekonám vždy tak, ako by som mala, ale snažím sa stále viac. Božie kréda sú mi predlohou, ako sa mám v živote správať a konať, aby nielen môj život, ale aj život nás všetkých nesmeroval k zatrateniu.
  Ďakujem Ti Otče Bože, že si ku mne taký láskavý, že som mohla nájsť cestu k Tebe, že si mi zachránil život. Ďakujem aj Vám pani Laura a pán Vlado, vážim si Vás; Vaše náročné poslanie nám všetkým otvára oči. Srdečná vďaka.

 13. Janulienka | 26.06.2014

  Láskavý náš Pane Bože a milá pani Laura, ďakujeme Vám za Božie kréda, ktoré sú krásne, pravdivé a také prenádherné, ako celá táto Božia stránka, ktorú veľmi rada čítam. Požehnaný pekný deň prajem všetkým.

 14. Daniel | 10.06.2014

  Ďakujem Bohu aj Vám pani Laura za Božie kréda na tejto Božej stránke. Dúfam, že budete do budúcna ďalšie Božie citáty publikovať. Pevne verím, že budú tak pekné a pravdivé ako tieto štyri prvé. Cítim veľkú potrebu vypovedať svoj osobný názor akú nekonečnú pravdu z nich prýštiacu pociťujem ja: každý človek na celom šírom svete ktorý si tieto Božie pravdy prečíta, pokiaľ má v svojej duši čo len trochu serióznosti, poctivosti, zdravého rozumu a najmä lásky k Bohu a druhým ľuďom musí uznať, že tieto Božie postuláty sú absolútna pravda a veľká múdrosť. Či bude človek vierovyznaním katolík, mohamedán, budhista alebo nejakej inej viery a vyznania musí uznať, že týmto hlbokým Božím pravdám sa nedá nič vytknúť. Pokiaľ chceme žiť tak, aby sme sa sami pred sebou ani pred druhými nehanbili, keď chceme zomrieť s čo najmenšími výčitkami svedomia a s pocitom, že náš život tu na tejto zemi aspoň trochu za niečo stál a z našej smrti sa nebudú druhí ľudia tešiť, ale budú hovoriť „ to bol dobrý človek škoda ho je“ bolo by dobré tieto Božie kréda napĺňať. Mne osobne tieto Božie múdrosti pripomínajú Korán, ktorý aspoň v tej verzii ktorú som čítal ja boli podobne Božími pravdami diktované Božiemu prorokovi Mohamedovi do pera a ním zapisované. Nechcem opovážlivo predpovedať lebo od toho tu je pani Laura, len dúfam a mám tak trochu tušenie, že pokiaľ zápis týchto Božích kréd bude pokračovať mohla by to byť novodobá biblia pre tento dnešný svet pre jeho nápravu.

Pridať komentár