Zblúdenosť Ježiša Krista.

17.02.2015 10:37

Boh odovzdáva celému vašemu svetu toto svedectvo o zblúdenosti Jeho Božou vôľou zvoleného tejto zemi dobou dávnou proroka Ježiša Krista.

17.2.2015 

Slovo Božie dokázal tento dávny prorok Boží odovzdávať hlásaniami dobe v ktorej žil vždy v pravde odkázanej Božej, bez čo len najmenšej zmenenosti podstaty obsahovosti každého proroctva a Boh mal dušu jeho rád, lebo napĺňal svoju predurčenosť ako Boh duši jeho úlohou v cieľoch duševného postu odovzdal. Až keď však nadišiel čas najväčšej slávy jeho prorockého mena a keď dokázal v Božej vôli zomierajúcich zo smrteľného lôžka do pevnosti oboch nôh v zázrakoch učinených dvíhať, začal on sám najviac milovať seba a považovať sa za samotného a všemocného Boha. Lebo svoje od Boha požehnané schopnosti v slovách svojich pred celým národom pozdvihol nad všemoc jediného svojeho Boha a všetky privlastnil si k svojej moci vyhlásením tým, že nie sú oni od Boha ale patriace jeho vlastníctvu, lebo on jediný sa volá Boh, ktorý všetko čo vidia ako národ okolo seba stvoril on sám a nikoho k tomuto svojemu stvoriteľstvu ako nepotrebného Boha nepotreboval. Keď dôkazov o tom, že je Boh on sám medzi tamojším národom dostali od neho dosť natoľko aby o jeho poste Boha ani najmenej nepochybovali, veď kto z nich dokázal z mŕtvych ľudí skoro zásahom všemocným jeho zobudiť do života ich telá a nastoliť okamžitého navráteného zdravia ako činil on a nie jeden krát, čo museli za veľkú pravdu v nevedomosti svojej mnohí jeho slovám dať a pokľakávať začali kde jeho nohy kráčali pred ich napredovaním tvárou k zemi padnutí hlavami a volali pane a náš stvoriteľ si ty Kristus Ježiš jediný a našimi dušami celý život uctievaný a velebený. Kristova od Boha požehnaná moc v zázračnom uzdravovaní chorých pochovala existenčnosť a silu Boha v jeho skazenej nadobro v tej dobe dušu navždy a uctievanosť prorockého mena bola premenená za uctievanosť Božieho mena, lebo Kristus sa sám vyhlásil pred svojim národom za Boha a národ jeho Božej totožnosti veľmi rýchlo uveril a konal voči jeho nepatriacemu a privlastnenému Božiemu menu tak, ako sa patrilo preukazovať úctu jedinému len Bohu a tým sa pre všetkých stal Boží prorok Kristus samonazvaný a titulovaný za meno pravého a jediného Boha on sám, do sily ktorého sa opíjal v sláve a všemoci svojej, do ktorej nadelenosti veľmi málo zo svojej Božej všemocnej náruče jeho duši daroval samotný Boh za prorocké jeho služby, do ktorých prvotnej úlohy sa nieslo zachraňovať celý svet a viesť duše všetkých ľudí do náruče Boha dodržiavaním všetkých Jeho právd Božích, ktoré odkazoval cez Krista a duševnou zradou tohoto proroka nechal ukrižovať jeho dušu bolesťou veľkou na kríži, aby zradu svojeho láskavého Boha svojim utrpením aspoň čiastočne odčinil. Považoval sa a aj vyhlasoval sa Kristus Ježiš za jediného Boha sám, čo bolo Bohom spravodlivo potrestané skončením jeho existenčného bytia na tejto zemi na začiatku jeho prorockej ešte len duševnej dráhy predčasnou a skorou telesnou smrťou a keby Boh nebol jeho život ukončil, bol by dušou naveky hriechom neodpustiteľným Bohom navždy zatratený a ponorený do večnej tmy, zapredanosťou existenčnosti Boha a vymenovanosťou samého seba za Boha, čo Kristus aj naplnil a vyžadoval tejto pocty Božieho oslovovania ako stvoriteľa celého sveta aj od celého národa, v ktorom bola zastaranosť myslenia, chudoba a prostota udomácnená bez vlastného jeho uvažovania, čo Kristovi ako Božiemu prorokovi kŕmenému Božími múdrosťami a obdarenému činiť zázraky veľmi pasovalo a vyhovovalo, lebo nikto z ľudí nemal odvahu voči jeho sile schopností povedať ani čo len jedno krivé slovo a bol to predsa jediný Boh, ktorý zostúpil z nebies medzi nich v podobe Ježiša Krista a toto všetko klamstvo naučil tedajší národ Ježiš Kristus v hlásaní ktorého tejto nepravdy začala cirkev získavať postupnosťou plynúcej doby nesmiernu moc, lebo krivosť týchto slov ich tajomným talárom pasovala a naučila celý svet oslavovať Krista samozvaného Bohom ako jediného a pravého Boha, čo nazvať sa dá dejinný a veľmi hlboký pre celý váš pozemský svet omyl, lebo za Boha pokladali človeka, ktorý v poste proroka nadelenom samotným Bohom zradil v svojej pýche a sláve Božie meno, ktoré si celé prisvojil a váš celý svet kľaká a uctieva jeho dávno mŕtve telo ako svojeho Boha. Pre tento historický dejinný omyl bude celý váš svet pykať za svoju nepoučiteľnosť a neprijatie Božej odkázanej pravdy cez duševný posluch mojeho posledného Božieho proroka Lauru, pokiaľ neotvorí dokorán oči a neprizná svoj hlboký omyl v oslovovaní Božieho proroka zvaného Krista za Boha a nezačne získavať lásku svojeho Boha pokľakom navždy zastaveným pred tvárou Krista v cirkevných chrámoch. Ku tejto odpovedi som vašim dušiam odkaz dal ja Boh sám. Amen.

Pridať komentár