Všetko škodlivé.

05.02.2020 14:24

Všetko škodlivé.

28.12.2013

Bude prvým číslom v tomto zozname Bohom menovanom stáť na prvom mieste hnev na svojeho blížneho, od sily ktorého sa zakopáva duševná spokojnosť oboch a porušuje Božie postuláty začlenenosťou tohoto nesprávneho myslenia do karmickej tiahy pre túto v hneve častom dušu. Do poradia čísla dva zoznamu škodlivých vecí pre poznanosť tvojej duše Boh vkladá zášť, od ktorej sily vznikajú duševné záťažové kliatby, cez získanosť ktorých trpia duše mnohé nevinné a cez odoslanú pomoc od Boha ku kliatobnému ich problému, keď Boh zastaví kliatobnú napĺňanosť z duše nevinnej, prechádza z jej energetického poľa odraz jej sily do duševného vnútra jej odosielateľa, čím opäť trpia duše obe v dôsledku cítenej zášti len jednej z nich k duši nevinnej, od oslobodenosti ktorej dostáva želaný kliatobný smer z jej duše cestný spätný návratom smer, čo sa nazýva vašemu poznaniu nebezpečná hra s ohňom pre toho, kto zášť vo svojom vnútri chová ako dostanú tú vlastnosť, ktorá patrí do pevnosti jeho necharakteru. Do poradia číslo tri nazvaná škodlivina podľa Boha sa volá zarputilosť, tvrdohlavosť, nepoučiteľnosť v neprijatí rád dobre mienených od druhých a presadzovanie v svojej nedotknuteľnosti voči ostatným, ukazovaním pred ich očami svojej dokonalosti, úspechmi v pracovnej oblasti, pestovaním si povýšeneckosti nad ostatnými vďaka svojej prestíži a úspešnosti, čím takáto duša odmieta pomôcť komukoľvek okrem sebe samej, aby nestratila či zo svojeho majetkového imania alebo zo svojeho dobrého spoločenského postavenia pred druhými, keď dušu bezmocnú nedokáže v svojej sile dvíhať z dlažby zeme na postavené jej silné a pevné nohy späť svojou záslužnou pomocou. Tento povahový črt sa nesie pre každú dušu veľmi nebezpečný a škodlivejší pre jej duševné záslužné činy zapísané do súdnej knihy ako mor na zemi. Bol by Bohom tento zoznam prenesmierne pre vašu poznanosť duševnú dlhý, čo pre jeho začiatočný počet spoznať do sily škodlivosti pre každú dušu sa nesie toto veľmi dôležité k vašej súčasnej tejto pozemskej dobe, keď sa na celej zemi všetky duše vlkmi stávajú a šliapu v svojej moci na chrbát dušiam nevinným týmito škodlivinami uloženými hlboko v svojom duševnom vnútri, čím ubližujú nielen im ale aj sebe samým. Keď Boh do posledného vašeho každého skutku píše zápis do svojej Božej súdnej knihy a nemyslite si, že čo len jeden hoc najmenší pred Božím pohľadom schováte a na druhej strane neskoro pre vás už bude ľutovať, lebo Boží spravodlivý trest neminie ani jednu z vás a preto buďte bedliví už v svojom žití na zemi ako som ja Boh sám v každodennej Božej svojej ochrane bedlivý ku všetkým dušiam v ich ochrane a začnite už dnešným dňom sprevádzať spoveď svojej duše, ktorou škodlivinou je z týchto troch zasiahnutá a ktorú treba z vašej duše čo najskôr odstraňovať, keď tieto škodliviny sú pre vaše duše oveľa nebezpečnejšie ako toxicita konzumovaných potravín, ako škodlivosť vašeho ovzdušia a všetky nevyliečiteľné choroby, keď ľúbim vaše duše všetky ja Boh sám nesmierne a prenášam všetky svoje poučenia z mojich úst pre vás plynúce cez podvedomie otvorené duševným príjmom mojej Laury, vždy správne každému mojemu Božiemu slovu počuteľné. Čo napriek zisteným všetkým škodlivostiam v svojom duševnom odkrytí a priznaní bude potrebné do skorej nápravy činiť, nazvaná je to prejavená úprimná ľútosť k svojim všetkým schybeniam pred láskavým jediným a milostivým Bohom, čo keď Boh bude vo vašej úprimnej spovedi k Nemu vidieť aj omilostí v svojom Božom odpustení ešte pre vašu dušu na zemi, čo znamená, že tento oľutovaný ale aj v skutkoch napravený škodlivý zárodok nebude Bohom zapísaný do súdnej Božej knihy, lebo zadosťučinenie pre jeho opravenie ste urobili v svojom duševnom pochopení a náprave na zemi, za čo budete Bohom láskavým od tohoto hriechu dušou oslobodení. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.