Trest smrti zo zákona.

04.02.2020 09:20

Kreslová ukážka nadelenej telesnej smrti z vôle justičnej moci obchádzajúcej moc Božiu jej naplnením.

Ku vyrčenému súdnemu výroku zakončiť život smrteľníka v svojej súdnej výkonnej moci a v svojom mocenskom rozhodnutí, povolenie Boh láskavý nikomu na celej vašej zemi oprávnenosťou k jeho moci neodovzdal a všetci, čo doteraz úkladom v prospech spoločnosti a nie duševnej spokojnosti v napísanom rozhodnutí súdnom svojom odovzdali svoje podpisové meno pod ortieľ smrti akejkoľvek duševnej obeti nech konala na zemi akékoľvek zlo, nikto z nich v sudcovskom postavení nedostal od Boha právo odniesť jeho duševné bytie za brány pozemskej ríše. Veď o živote a smrti každej žijúcej duševnej existencie rozhoduje len tvorca vesmíru a celej vašej zeme, ktorého vláde sa všetko poslušnosťou podrobuje a žiaden smrteľník ani ako najvyšší sudca rádom postavenia, do tmavého a dôležitého pre pohľad obyčajných smrteľníkov taláru odetého nemá žiadne právo sudcu nad životom a telesnou smrťou robiť povolaním svojim, čo začína pre dušu do ktorej násilného odchodu z pozemského sveta rozhodol výrokom obyčajný sudca povolaním nenaplnenosť tých duševných úloh, pre ktorých cieľ ju Boh na vašu zem v bytí postavil a stráca sa nesená nie do náruče Boha k poslednému jej súdu ale o čas, ktorého žitím bola ukončená násilnou telesnou smrťou jej púť na zemi, bude takáto duša blúdiť stratená medzi hviezdami nevidiaca nikoho tvár, len hviezdy a mesiac, unášaná neodpustenými ešte láskavým Bohom hriechmi, nakoľko ešte neprišiel ten jej správny čas predurčenej telesnej smrti a nemôže vykonať Boh jej poslednú súdenosť predčasnosťou jej telesného skonu proti danosti jej osudu, čo pre vaše pochopenie znamená, že takáto duša zakončená životom výrokom sudcovského rozhodnutia bude musieť ten potrebný čas ktorý stratila žitím svojim na zemi prežívať ďaleko vzdialená medzi hviezdami a nesmierne opustená, nikým netešená a nevidená pohľadom okrem láskavého Boha, ktorého blízkosť každá jedna cíti a vstrebáva do svojeho posilnenia. Zomrieť majú len tí na vašej zemi, do ktorých duší dá Boh zvolenie navždy opustiť telesné schránky svoje a žiaden človek nemal by odoberať právomoci Božie do nesenosti svojej moci, nakoľko bude každý takýto jeden počin od Boha potrestaný následne a nikto sa Božiemu spravodlivému trestu za tento skutok nevyhne žiadnou skrýšou na zemi, keď Božie oko v svojej dokonalosti uvidieť dokáže v svojom pohľade miesto pobytu každej duše nech sa nachádza na akomkoľvek zmenenom mieste. Do každého vyneseného rozsudku smrti sa nesie jeho rozhodovateľ už dopredu dušou obvinený Bohom z úkladnej ako vy hovoríte vraždy a pre utrpenie ktoré takejto duši v svojej moci spôsobil za galeje v jej putovaní a osamelosti nesmiernej v hviezdnej galaxii, bude trpieť rovnakým nádelom cítenej jej nekonečnej bezmocnosti a strachu nad tým čo sa to s ňou deje, keď nič nevie o sebe a prečo sa stáva taká sama, nikoho nevidí tvár a toto bude peklo prichystané Bohom dušiam, ktoré mocou svojich sudcovských postov zakončili duševný život človeka proti Božej vôli a bez súhlasu všemocného Boha, ktorého právomoci si privlastnili a hrajú sa v svojich sudcovských talároch na Boha v ktorého existenčnosť mnohí z nich neveria, ale Božia všemohúcnosť v ich predstavách ich dušiam pasuje, čo aj reprezentujú v trestnom práve kde podľa svojich vyrobených paragrafov smrti rozhodujú kto obvinený bude alebo ostane žiť. Do posledného súdu bude Boh k ich dušiam milosrdný a spravodlivý takým nádelom merateľnosti ich skutkov pozemských, akou spravodlivosťou odobrali život obeti odsúdenej na doživotie v svojom rozhodnutí zámenou za navždy jej telesné pochovanie v svojej moci a nemali žiadne zľutovanie hájac sa činením dobra pre spoločnosť, čím sa zaradili do čakacej duševnej návštevy zvanej peklo, do ktorého ohenného základu ich duševné trosky patria a až za pekelnými bránami pochopia horiace v nekonečnom a páliacom plameni, ktorý hriech na zemi ich duši tento domov prichystal, lebo budú horieť pocitom ako za živa hoc telesnej schránky niet a do odvetnej ukážky sa ich pohľadom budú zobrazovať dostané žijúce tváre tých, čo svojim sudcovským výrokom predčasne zo života odpravili. Boh bol vždy kráľom spravodlivým a celý váš svet nesie neustále objatosťou svojej náruče, z vyžarovanosti lásky ktorej, odosiela celému vašemu svetu ešte čas na vašu duševnú zmenu k dobrému, v premene svojej duševnému jadrovému základu do získanosti ktorého v každej duši keď prevlek nenastane, existenčnosť vašeho bytia ohrozená čoskoro bude. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.