Otvorený list, cirkvi katolíckej. DOKEDY?

18.04.2015 23:06

Otvorený list, cirkvi katolíckej.

DOKEDY?

Peter|11.03.2015

Touto otázkou v nadpise sa zaoberám už dlhšiu dobu. Práve Vás by som sa chcel opýtať, dokedy budete klamať tento národ a svet o pravde Božej? Dokedy budete ľudí smerovať do hriechu tým, že ich učíte že Kristus je Boh? Dokedy budete popierať sami prvé z 10-toro Božích prikázaní? 

Dokedy budete ľuďom kázať o vymyslenom duchu svätom? Čo to za bludy hlásate??? Nebojíte sa Božej spravodlivosti? Dokedy budete celibátom ubližovať nevinným?...Prečo cirkev mení Božie prikázania??? Ale poďme poporiadku, aby som sa dostal k meritu veci, čo ma viedlo pýtať sa.

Ľudstvo musí veriť a uveriť v nášho najláskavejšieho Boha, to je alfa omega v tomto období kde sa nachádza svet. Musí sa začať riadiť 10-toro Božími prikázaniami, ktoré našťastie cirkev nestihla za 2000 rokov ešte zmeniť, ale čo je smutné sama ich nedodržuje!!! Človek nemusí byť teologicky vzdelaný, aby si našiel vhodnú literatúru či články a dokonca i na zahraničných stránkach sa dajú dočítať veci ktoré svedčia o niečom inom ako hlása cirkev.

 

Na hore Sinaj odovzdal Boh Mojžišovi 10 Božích prikázaní, ktoré treba dodržiavať. Ako vieme, Mojžiš žil v rokoch 1274 až 1154 pred Kristom. To je jasné, ale odteraz to začína byť veľmi zaujímavé.

Do roku 325 po Kristovi nie je zmienka o tom, že Ježiš Kristus je Boh!!! Ľudia verili v jedného Boha, čo bolo a je správne. Až následne v záujme upevňovania si svojej moci cirkev začala s touto politikou a Ježiša Krista a Máriu, začali ospevovať ako novodobé modly, ba čo je najhoršie Krista vykresľuje ako Boha. Keďže v tej dobe bolo jednoduché túto rétoriku zasiať do ľudí, kvôli nízkemu vzdelaniu, niet sa čomu čudovať aké rozmery nabrala táto nesprávna viera a smerovanie celého ľudstva na zemi po dnes deň, a tak ako sa hovorí: „Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou“, to sa udialo.

 

PRVÝ NICEJSKÝ KONCIL-Kristus je Boh.

Je zarážajúcim faktom, že do roku 325 bol Ježiš kresťanmi považovaný za rovných s ľuďmi, teda nie za Boha. Tento fakt bezpochyby nedá spávať významným profesorom teológie, pretože oni o tom vedia, avšak určite to zataja svojim študentom. Je veľmi negatívne, že kresťania sú v obrovskej nevedomosti a nevedia o tejto veci, hoci Božstvo Krista je považované za najzákladnejšiu dogmu kresťanstva.

Odkaz:

http://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.sk/jezis-nebol-boh-to-bola-viera-prvych-krestanov/m4/p39/b148

 

Takže rok 325 po Kristovi, Nicejský koncil:
Prvý nicejský koncil (iné názvy: prvý nikejský/nikajský/nikájsky/níkajský koncil) bol prvý 
ekumenický koncil kresťanstva.  

Bol zvolaný r. 325 do Nicei (Malá Ázia) a predsedal mu cisár Konštantín I. Veľký aj keď nebol ešte kresťanom. Koncil odsúdil herézu arianizmu. Hlavnou témou bola otázka prirodzenosti Ježiša Krista a jeho vzťahu k Otcovi. Konkrétne, či Ježišova prirodzenosť (po grécky οὐσία - úsia) je podobná (homoioúsios - gr. όμοιος = podobný), alebo rovnaká (homoúsios) ako Otcova. Koncil zároveň prijal v prvej redakcii symbol viery záväzný pre všetkých kresťanov, ktorý potvrdzoval, že Ježiš je „jednej podstaty s Otcom“ (homoúsios). Tento symbol sa stal základom nicejsko-carihradského vyznania viery.

Odkaz:http://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%BD_nicejsk%C3%BD_koncil

 

- 20.-25. máj 
1. nicejský koncil, 1. ríšska synoda v maloázijskom meste Niceia (Nikaia), pápež Silvester z dôvodu vysokého veku neprišiel, zastupovali ho dvaja presbyteri. Koncilu predsedal cisár Konštantín, aj keď ešte nebol kresťanom. Koncil odsúdil herézu ariánov a prijal v prvej redakcii symbol viery (Nicaenum) záväzný pre všetkých kresťanov

Odkaz : http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fc/4._stor.html

Kristus nie je Boh, ani spasiteľ:http://slovakia.humanists.net/spasit.htm

 

To že tu Kristus bol, je neodškriepiteľná skutočnosť. Boh má pre každého z nás na tejto zemi úlohu. I Kristus ju mal, i ja ju mám, i cirkevný hodnostári ako Vy čo to práve čítate. Záleží však len a len na nás či dokážeme cítiť duševne Božiu prítomnosť a slúžiť Bohu nášmu láskavému a nie inštitúcii ako je cirkev alebo čo by bolo horšie satanovi...

Je zaujímavé, že celých 300 rokov od smrti Ježiša, Pánu Bohu nechýbala trojjedinosť. Túto zmenu uskutočnili len a len ľudia z cirkevných radov. Akým právom? Ako môže teda hlásať cirkev že Ježiš je Boh??? To je po prvé, za ďalšie: Ježiš sám sa modlil k Bohu...to sa podľa cirkvi modlil sám k sebe??? Podľa cirkevného učenia zomrel na kríži za naše hriechy...to znamená že zomrel i za hriechy ktoré spáchal vrah, ktoré spáchal kňaz na maloletom chlapcovi, skrátka môžeme robiť hriechy, pretože on to za nás už „vybavil“??? Takto to podľa Vás funguje. To je teda nádherný hnus. Poďme teda a budeme robiť čo sa nám zachce, veď za moje hriechy už zomrel iný...

Vstúpil na nebesia a sedí po pravici Otca...zaujímavé, ale veď cirkev tvrdí že Kristus je vlastne Boh, takže vlastne sedí sám vedľa seba....hmmm. Zatiaľ mi nič nedáva zmysel a o duchu svätom, ďalšom výmysle ani nehovoriac. Toto je Váš trojjediný Boh, ktorým balamútite celý svet. Ako môže telo pozemské odísť do sfér duševných kde prebýva len Boh s dušičkami, kde je Nebo, alebo kde je peklo? Čo by tam také telo pozemské jedlo a pilo? Toto hádam nemyslíte vážne...Vaše učenie nemá pevný základ a dovolím si tvrdiť že stojí na piesku. Boh, náš Otec láskavý nám na zemi stanovil zákony a prikázania ktorými sa máme riadiť. Medzi ne patria i matematické, fyzikálne, chemické ale i logické. Tak prečo cirkev tieto zákony vyvracia tvrdením o smrti a zmŕtvychvstaní Krista, o počatí Márie bez sexuálneho aktu, o trojjedinosti Boha a o neexistujúcom výmysle duchu svätom?

Ako hovoria Boží bojovníci na Slovensku: 2+2=4. Ale Vy stále tvrdíte že výsledok je 5. Mňa osobne logika nepustí.

 

SOBOTA JE SIEDMY DEŇ – Laodicejský koncil.

Biblia nám jasne vraví: Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil (Ex 20,8). 
Avšak mnoho cirkví svätí nedeľu ako siedmy deň. Je tu zjavný rozpor. Nikde v Biblii nenájdeme ani len verš o tom že svätiť sa má nedeľa. 
Tejto skutočnosti sú si vedomí aj kresťania, ktorí svätia nedeľu. Katolícky kardinál James Gibbons svojho času napísal: „Bibliu môžete čítať od Genesis po Zjavenie a nenájdete jediný riadok, ktorý by dovoľoval svätenie nedele. Písmo vyžaduje náboženské zachovávanie soboty.“ 

Sobota sa zmenila na nedeľu až v roku 364 na Laodicejskom koncile. Čiže.. bola to ľudská zmena. Človek si dovolil zmeniť to, čo ustanovil sám Boh.

V katolíckom katechizme z roku 1977 môžeme nájsť sériu otázok a odpovedí: 
Otázka: Ktorý deň je sobota?" 
Odpoveď: Sobota je siedmy deň. 
Otázka: Prečo zachovávame nedeľu miesto soboty?" 
Odpoveď: Nedeľu zachovávame na miesto soboty preto, že katolícka cirkev preniesla posvätnosť soboty na nedeľu." (Angl. vydanie v USA) 

Je to na zamyslenie.. Písmo však hovorí že viacej treba poslúchať Boha ako ľudí (Sk 5, 29) 
Čo si o tom myslite? Koho poslúcha tento svet? Boha? A či cirkevné drísty a nepravdy?

 

Ako to bolo, čítaj v odseku III.Nedeľa. tu:http://novezamky.casd.sk/sviatky.htm

 

„Je celkom jasné, že akýmkoľvek prísnym či zbožným prežívaním nedele nezachovávame sobotu... Sobota spočíva na špecifickom božskom príkaze. Nijaký taký príkaz nás nezaväzuje zachovávať nedeľu.“ R. W. Dale, The Ten Commandments, 4. vyd., Hodder and Stoughton, 1884, s. 100. 29. Andrew T. Lincoln, „From Sabbath to Lord\' s Day: A Biblical and Theological Perspective“, vyd. D. A. Carson, Zondervan, 1982, s. 386. 30. Tamže, s. 392. 31. Pozri Justin Martyr, First Apology, v diele Ante-Nicene Fathers; W. B. Eerdmans, 1979, zv.1, s. 186; Maxwell, God Cares, Pacific Press, 1981, 1. zv., s. 130. 32. Pozri napr. Bacchiocchi, The Rise of Sunday Observance in Early Christianity v diele The Sabbath in Scripture and History, vyd. Kenneth A. Strand, Review and Herald, 1982, s. 223-232. Keďže sobota je dňom zvláštneho spoločenstva s Bohom, keď sme pozvaní radostne oslavovať jeho milostivé skutky stvorenia a vykúpenia, je dôležité, aby sme sa vyhli všetkému, čo by mohlo oslabiť posvätné ovzdušie tohto dňa. Písmo upresňuje, že v sobotu by sme nemali robiť nijakú svetskú prácu (2 Moj 20,10) a mali by sme sa vyhnúť každej aktivite, ktorou si zarábame na živobytie, i každej podnikateľskej snahe. (Neh 13,15-22) 
Boha uctíme tým, že prijmeme jeho radu: „Nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo sa tebe ľúbi, ani vyjednávať.“ (Iz 58,13) Ak sa v tento deň venujeme vlastným záľubám, ak sa zapájame do svetských záujmov, rozhovorov a myšlienok, alebo sa oddávame športu, pripravujeme sa o spoločenstvo s naším Stvoriteľom a prehrešujeme sa proti posvätnosti soboty. 48 Náš záujem o sobotné prikázanie by mal byť záujmom všetkých, čo patria pod našu starostlivosť. Týka sa teda členov rodiny, ako aj tých, čo u nás pracujú,ustralia Camp Meeting“, Review and Herald, 7. jan. 1896, s. 2. 14. Pozri SDA Bible Commentary, 7. zv., rev. vyd., s. 735. 736

Odkaz: http://referaty.aktuality.sk/sobota/referat-15433

 

CELIBÁT – cirkevný výmysel.

Gn 1:28 Milujte sa a množte sa a naplňte zem!

Pokiaľ si dobre pamätám a verím, že i Vy všetci tiež, Boh stvoril v raji Adama a Evu. A nič som sa nedočítal o tretej zdržanlivej osobe ktorá má dodržiavať celibát aby slúžila Bohu.

Prečo celibát nehlásal už Ježiš? Ako sa môže obyčajný človek s niečím takým stotožniť? Skrátka sa to nedá, telo je vec ktorú nik neoklame a preto má cirkev také prešľapy...a nie je ich málo, ba čo je horšie, nie sú vôbec potrestané!!! Ako sa písalo v istom článku jedného denníka-človek v rifliach by bol už za mrežami, keby spravil to čo tento kňaz...

Ani Kristus a ani žiaden iný prorok pred ním nehlásal a netvrdil že celibát je potrebný na pravú vieru v Boha a že Boh to tak stanovil vo svojich zákonoch. Všetci vieme, že Božích prorokov bolo veľmi veľa. Nenájde sa žiadna písomná zmienka ani v biblii o tomto hlúpom cirkevnom zákone. Z histórie viem, že celibát ako náuka vznikol až v roku 1079. V RKC zaväzuje zasvätené osoby druhý Lateránsky koncil z roku 1139. Takže sme opäť pri vymyslenom cirkevnom zákone. Pozrieme sa čo nám ponúka web, ospravedlňujem sa, ale je toho toľko že je nemožné všetko napísať :

Čo sa týka kresťanov od vzniku kláštorov, chyba je v nesprávnom pochopení Božieho slova. Čo sa týka katolíkov, chyba je v Ríme a v zámerne nesprávnom preklade verša Mt 19,12!!!Pozrime si teraz na preklad Neovulgáty, latinský preklad, z ktorého katolíci prekladali daný verš:

Sunt enim eunuchi, qui de matris sic nati sunt; et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus; et sunteunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum caelorum.

Teraz si prečítajte ako znie správne preložený text: (overte si aj originál grécky!)

Mt 19:12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky ako eunuchovia, iných eunuchmi urobili ľudia a iní sa eunuchmi sami vykastrovali pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Kto bol teda eunuch? Muž bez semenníkov. Buď sa taký narodil, alebo ho takým spravili iní, alebo sa dal vykastrovať dobrovoľne. Eunuchovia v tom čase boli správcovia majetkov bohatých ľudí, mali teda veľké postavenie, boli múdri a učení. A keďže boli vykastrovaní, tak sa neženili, nemali deti, tak nemali pre koho majetky zhromažďovať a nekradli, lebo mali legálnou cestou dosť. Neskôr boli eunuchovia strážcovia háremov a chrámoví speváci. (Seberíny)

Je teda obrovský rozdiel dávať eunucha na roveň zdravému, plnohodnotnému človeku!

Čo hovorí celý kontext od začiatku kapitoly, čiže Mt 19, 1-12?

Že Boh človeka stvoril ako muža a ženu. Že bezženstvo nie je Boží výmysel. Že muž bez ženy nie je Božia vôľa ani žena bez muža nie je Božia vôľa.

Čo hovorí veta pred 12 veršom?  Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané.

Čo hovorí posledná veta 12 verša? Kto môže pochopiť nech pochopí.

Ak to čítate s celým kontextom od prvého verša, tak vám tu vychádza len takýto záver: Božia vôľa od počiatku bola: muž a žena. Kto sa nechce oženiť, nech sa dá vykastrovať a nebude už nad ženbou rozmýšľať. No bola to práve v tej dobe kastrácia, ktorá oddeľovala človeka od náboženských úkonov!Dt 23:1 Eunuch, ktorý má rozmliaždené alebo odstránené semenníky, alebo odrezaný pohlavný úd, nesmie vojsť do Pánovho zhromaždenia. To znamená že neženiť sa je nesprávne aj kastrovať sa je nesprávne!

Odkaz: http://obratenykatolik.sk/?page_id=346

 

Čo sa podarilo za 2000 rokov po Kristovi obhájiť z 10-toro Božích prikázaní??? Ako sa ľudia správajú? Nie je to Vaše zrkadlo, kam sa dostal tento svet? Komu slúži cirkev, Bohu alebo sebe? Spytujte si svedomie ak vôbec nejaké máte. Pretože si žijete ako prasce v žite a kážete o tom akým byť, ako byť solidárny voči chudobe. Takto to hlása pápež, ale čo je smutné zo zlatého stolca. Jediná jeho výhoda je, že nezhnije. Všetko toto je proti logike a cirkev ako taká, dovolím si tvrdiť, sama porušuje 10-toro Božích prikázaní!!! Za celú existenciu cirkvi sa historicky dá presne vykresliť čo všetko páchala, ako sa správala: kupliarstvo za odpustky, zastrašovanie, mučenie až po upaľovanie ľudí na hraniciach a zneužívanie žien a detí. Aká je cirkev dnes? Čo sa zmenilo za toľký čas? Otáčate Božie prikázania. Oni by mohli podľa Vás znieť takto:

 1. Ja Ježiš Kristus, duch svätý, panenka Mária som Tvoj Boh a okrem nás nebudeš mať iných Bohov! 

 2. Nevezmeš Meno Krista, ducha svätéha a Márie nadarmo, ale Božie meno do svojich úst vezmeš lebo Ti sväté nie je!

 3. Nezabudni svätiť deň sviatočný, ale pamätaj vždy len ten nesprávny!

 4. Cti pápeža svojho spolu s Vatikánom nad matku a otca svojho!

 5. Vždy zabiješ, prinajmenšom umučíš alebo upáliš podľa vzoru svätej cirkevnej inkvizície!

 6. Nezosmilníš, lebo svoje sexuálne chúťky si ukojíš v tajnosti na svojich miništrantoch!

 7. Nepokradneš lebo nemusíš, keď Ti Tvoje temnotou zblúdené ovečky sami bez príkazu plnia Tvoje mešce a kontá!

 8. Nebudeš krivo svedčiť proti blížnemu svojmu na súde, stačí keď celý svet zavádzaš klamstvami do temnoty, krivo svedčíš proti Bohu!

 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho, presne podľa prikázania 6, Nezosmilníš, veď načo keď miesto ženy Ti dobre poslúžia mladí chlapci!

 10. Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani čo jeho je-veď už si bohatý dosť!

Podľa mňa týchto 10 toro platí len pre Vašu rímsko katolícku cirkev, Vy takto žijete po celé stáročia, Vy takto učíte a ukazujete ľuďom ako žijete. Veď to sú verejné tajomstvá....môžete sa za to všetko hanbiť!!!

Kto z Vás si to tu berie na zodpovednosť tu na zemi. Potom, pred Bohom po smrti, už bude neskoro kajať sa. Nie ste nič viac a nič menej ako obyčajný človek, so svojimi dobrými i zlými vlastnosťami. Máte hriechy tak ako hocikto iný a možno i väčšie.

Viete o tom, že na zemi žije posledný Boží prorok menom Laura a žije na Slovensku? Poznáte jej web stránky a ešte ste nepovyzliekali Vaše rúcha? Čo k tomu dodať...každý máme slobodnú vôľu. I ja a tak ako som písal na začiatku, každý z nás má svoju úlohu tu na zemi. A moja je zrejme i táto-napísať Vám tento otvorený list, ktorý sa budem snažiť publikovať kde sa dá, aby sa ľuďom oči otvorili...dnes je sloboda slova, dnes si môžeme svoj názor povedať... keby som Však takýto list napísal pár storočí späť, už by som stál na hranici a Vy by ste sedeli v prvých radách. Škrípte zubami a soptite koľko chcete. Božiu pravdu nikdy neumlčíte. Rady tých, ktorí poznajú pravdu o Bohu sa rozširujú a Vy budete strácať moc a kontrolu nad Vašimi ovečkami... Ja a veľa ďalších Božích bojovníkov veríme len jedinému nášmu najláskavejšiemu Bohu a veríme, že pravda zvíťazí a pravá viera zostane na prvom mieste na tejto zemi!

Nepatrím do žiadnej sekty a som obyčajný človek, ktorý má trošku zdravého úsudku, logického myslenia, ale hlavne pevnú vieru v Nášho Jediného Boha, ktorý mi pomohol vždy keď som sa modlil k nemu. Skúšal som sa modliť totiž aj ku Kristovi určitú dobu, aj k panenke Márii – podľa Vášho učenia, ale je zaujímavé že odpoveď mi za 20 rokov neprišla. Akonáhle som sa modlil len k Jedinému láskavému Bohu nášmu, život sa mi nádherne otočil a verím, že ste nikdy necítili Božiu lásku tak ako ja. Vrelo Vám ten pocit odporúčam!!!

Som inšpirovaný viacerými web stránkami a viacerými vierami, ktoré sú voľne dostupné bez nutnosti navštíviť ich chrám. Ale hlavne som inšpirovaný Bohom našim láskavým, pretože viem že si to zaslúži, pretože ho nesmierne milujem a budem mu za to všetko čo som od neho dostal do smrti vďačný!!!!!!!

Ľúto mi nie je vysloviť túto vetu: Som pokrstený katolík a nie som vďačný cirkvi za nič, pretože ste ma klamali. Skrátka ste mi nič nedali okrem modlitby „Otčenáš“, ktorú ma naučila i tak moja nebohá babka...

 

TAKŽE DOKEDY???.......

Prikladám Vám pár odkazov od nášho láskavého Boha, nech Vás to do duší zasiahne, aby ste pochopili pravdu:

 

KRITIKA OD BOHA KU CIRKVI KATOLÍCKEJ.

Prečo sa vy ľudia "veriaci" čo oslavujete cirkev klaniate tým nesprávnym - farárom, cirkevným hodnostárom, pápežovi. V Ríme pri vystúpeniach pápeža sú davy ľudí na námestiach, ktorí ho oslavujú. Pri pápežových cestách po svete sa ho ľudia dotýkajú, bozkávajú mu ruky, lem jeho rúcha a uctievajú ho ako Boha. Toto všetko náš Pán Boh milostivý považuje za Bohorúhačstvo. Nevyslúžia si takýmto konaním títo "veriaci" kráľovstvo nebeské , ba práve naopak. Pápež nie je Boh, ba ani zástupca Boha na zemi ako cirkev tvrdí. Je to obyčajný človek ako každý z vás, ktorého si akurát vysokí cirkevní hodnostári spomedzi seba sami svojim rozhodnutím zvolili ako "zástupcu Boha na zemi". A to sú tiež len ľudia, ktorí hovoria za Boha. Akým právom ľudia rozhodujú za Boha. To by musel samotný Pán Boh zostúpiť z nebies a prstom ukázať na konkrétneho hodnostára : ty budeš môj zástupca na zemi. Videli ste to už niekedy? ROZMÝŠĽAJTE! Zástupca Boha na zemi neexistuje! Sám Boh ho nikdy v celej histórii ľudstva nestanovil. Je to iba cirkevný výmysel, ktorým vysoko postavená cirkev vedome odkláňa ľudí od Boha. Malí provinční kňazi za to nemôžu, boli takto v seminári vychovaní a pravdepodobne väčšina z nich svoj kňažský post vykonáva v dobrej viere a poctivo. Tí za nič nemôžu ako aj ľudia, hlavne staršia generácia za to nemôže, lebo boli cirkvou takto vedení a zmanipulovaní. Týchto v ich nevedomosti Boh trestať nebude. Potrestaní budú tí, čo o tomto podvode vedia, vedome vedú ľudí k modlárstvu a to sú tí, čo sedia vo Vatikáne a aj v iných štátoch s katolíckou vierou ovládajúci vysoké cirkevné posty. Budú horieť v pekle! Namiesto bozkávania rúk farárom a pápežovi by sme v obraznom prirovnaní mali bozkávať nášho láskavého Boha na čelo a obe líca. Klaňať, velebiť a uctievať by sme mali iba Jeho všemocné Božie meno. Pýtala som sa Pána Boha v začiatkoch svojeho poslania čo robiť, aby bol človek úprimne a správne veriacim. Dostala som Božiu odpoveď: Boh a cirkev sú dve rozdielne veci. Boh existuje, ale cirkev si dala do svojich zákonov veľa falošných postulátov, ktorými odďaľuje srdcia ľudí od Boha, ako som už vyššie uviedla. Aby človek vo viere neschybil a bol pravoverný, stačí iba dodržiavať desatoro Božích prikázaní, pochádzajúcich ešte zo starého zákona. Nič viac a nič menej! Láska k Bohu nie je v kostole ale v srdci človeka. Dostala som od Boha informáciu, že Boh kostol nikomu nezakazuje, lebo chrám Boží je aj príbytok Boží, ale náplň týchto chrámov sa Bohu v mnohých prípadoch nepáči vrátane cirkvi, ktorá vedie ľudí k modlárstvu oslavou Krista a jeho matky Márie, ktorí boli isto dobrí ľudia žijúci tu na zemi s určitým Božím poslaním, ale klaňať a uctievať ako Boha by sme ich nikdy nemali. Je to Bohorúhačstvo! Ďalej sa v mnohých prípadoch nepáčia Bohu ani "veriaci" v týchto chrámoch, ktorí ich navštevujú. Veľakrát tam chodia iba preto, aby ukázali svojemu okoliu: ja som dobrý človek, veď ma vidíte stojím v kostole a som pekne oblečený, prišiel som autom a mám sa dobre. Po odstátí si svojej  kostolnej povinnosti, poprípade následnej spovedi farárovi, príde domov, urobí si v mysli čiarku: bol som v kostole a za celý týždeň si na Boha ani nespomenie. A môžem hrešiť ďalej, veď o týždeň pojdem znova do kostola, vyspovedám sa a Boh mi odpustí, lebo musí veď je milostivý. Takto ľudia uvažujú. Zo svojich chýb by sme sa mali poučiť, nie ich neustále opakovať ale naprávať. Byť zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac a z roka na rok lepším človekom. Niekedy je to práca na celý život. Pokiaľ to stihneme do našej smrti, je to výhra pre našu dušu. Na druhej strane čaká našu dušu podstatne lepší život ako tu na zemi. Niekto podotkne: po smrti mi to môže byť už jedno, ja sa potrebujem mať dobre teraz tu na zemi. Nemá pravdu! Je to iba falošná predstava. My sme doma na druhej strane. Tu je to len prebývanie na krátku dobu, skúška a karmický očistec. Záleží najmä na tom, ako sa budeme mať doma a to je život po smrti na druhom brehu odkiaľ našu dušu samotný Pán Boh v desiatkách iných prevtelení posiela na krátku dobu na zem. Doma sme na druhom brehu. Preto ja Laura vás chcem odkazmi od Boha nasmerovať k pravej viere v Boha. Neverte cirkvi, zatracuje vaše duše a vedie vás do tmy. Milujte Boha, vyznávajte mu každý deň svoju lásku, modlite sa každý deň k Bohu doma v súkromí, rozprávajte sa s Ním ako s vlastným otcom alebo najlepším priateľom, za dobré mu vždy poďakujte a v trápení Ho v slzách proste o pomoc. Komu sa páči v kostole nech tam ide ale s čistým srdcom, s úprimnou vierou v Boha a nielen ukázať sa pred ľuďmi a urobiť si čiarku - bol som v kostole. Robte dobré skutky pre blížnych svojich. Bolo mi od Boha odkázané že jeden dobrý skutok je za sto modlitieb. Toto čo som teraz pre vás napísala sú dlhými rokmi nazbierané od Boha informácie. Toto je tá najsprávnejšia a najúprimnejšia viera v Boha. Boh sa teší vašemu duševnému pochopeniu týchto slov a precíteniu ich pravdivosti. Laura

 

NÁBOŽENSTVO PODĽA BOHA.

Bolo každé vaše svetské náboženstvo v prvopočiatkoch svojeho vzniku v svojej podstate cieľového úmyslu dobré no keď jeho stúpenci zacítili pach získanej svojej moci nad ostatnými hriešnymi začali do jeho cirkevných zákonov vkladať postuláty upevňujúce mocné práva v svojej cirkvi. Ku terajším všetkým náboženstvám sa nesie Boh zástancom židovskej jedinej viery ktorej chod správnosti v každodennom jej riadení nikto nepošpinil falošnou mocou ani prídavnými zákonmi cirkvou do nej vloženými nakoľko židovská cirkevná politika sa v Božom hodnotení stáva tá najsprávnejšia a najpravovernejšia voči všetkým ostatným náboženstvám. Ktorá duša žiada v svojom trápení pomoc od Boha nepotrebuje navštíviť k tomuto cieľu žiaden cirkevný chrám keď všetky jej prosebné slová počúvam kdekoľvek a na každom pozemskom jej mieste a vždy vypočujem pokiaľ sa nesú v cieli pre jej prosbu vyslyšanú dobrou výslednou konečnou ich cestou čo ostáva na vôli mojej Božej lebo len ja Boh jediný sám poznám či splniteľnosť danej prosby v mojom vyslyšaní tejto duši nevedomej v znaniach ukážok svojej budúcnosti neublíži alebo nedostane do väčšieho trápenia v akom sa nachádza daný svoj prosebný čas ešte pred vyslyšanosťou svojich slov. Ku katolíckej celej cirkevnej hierarchii svoj pohľad odvraciam a nepozerám sa na jej falošnú strunu v cirkevných dominantných jej hlásaniach nakoľko všetci jej prívrženci zdieľajúci ústne hlásané jej ústami klamy sa nesú dušami vo vine hriešni keď kľakajú nie pred tvár Boha ale pred modly čomu ich táto nesprávna katolícka cirkev učí každý deň ako napríklad že Ježiš bol a je Bohom a moja existenčnosť Boha pozostáva z troch súčastí otca syna a ducha čo sa stáva nezmysel a špinenie celej mojej v postavení mena Božej existencie keď títo stavitelia v náraste sily kresťanskej cirkevnej moci si už dopredu budujú na druhej strane steny obydlia im právom prináležiaceho v pekelnom brlohu pekelným ohňom stien obloženého. Bude vaše duše moja Božia láska vždy a na každom vašom životnom kroku sprevádzať a nadľahčovať ich tiahu ak nebudete okupovaní v svojej viere ku mne žiadnymi náboženstvami ale miesto každého jedného z nich vložíte do svojich duší lásku k Bohu do sily a jedinečnosti ktorej v jej prijatí získate navždy za svojeho priateľa Boha ktorého všemoc za vašimi životnými každodennými krokmi stáť bude vždy a neustále čo predstavuje vo vašej viere len jediné a to pravé vložiť Božiu lásku do jadra celej svojej duše od neustálej blízkosti ktorej dostávať vždy v každom duševnom trápení pomoc Božiu budete s takým výsledkom aký do vašich očakávaní nedokáže nikdy splniť v žiadnej svojej hoc tej najlepšej snahe pozemský v obore svojej profesnej kvalifikácie žiaden smrteľník. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

KOLONÁDNE ZJAVENIA DUŠE MÁRIE MATKY JEŽIŠOVEJ NA CELOM VAŠOM SVETE.

Bohapusté prázdne reči všetkých duší tých, ktorých oči zrakom svojim uzreli tvár matky Ježišovej nesú v sebe zárodok lži nesmiernej vrátane ukázanosti vo Fatime, nakoľko u duše ani jednej duša Márie svojou blízkosťou nikdy nestála, ale bola to tvár satanského kráľa vneseného jeho satanskou premenou záludnou do preludu tohoto videnia akože panny Márie, aby svet na danom mieste tohoto zjavenia na kolená pokľakal a svoju tvár na holú zem v holde svojej úcty tejto modly vymodelovanej satanským kráľom prejavoval svojou poklonou duševnou aj s celým svetom na čele, čo sa nesie pre celú vašu zem chytenosť do satanskej pasce, lebo každý sa nesie do tohoto akože miesta zjavenia v svojej túžbe dostať hoc aj na barlách len aby bol navrátený do zdravia všemocnosťou uzdravenia zázračnej Márie matky Ježišovej podľa cirkvi blahoslavenej, čo nedostala odmenou z náruče mojej Božej k pocte svojeho duševného pozemského predurčenia ale z náruče mocenskej falošnej katolíckej cirkevnej hierarchie, aby bola postavená v svojej pozícii do výšky nad Boha, na ktorého cirkev ani dňom náhody nespomína ale snaživo vedie všetky svoje ovečky poslušne kľakať pred tvár obyčajného dávneho smrteľníka matky proroka Ježiša Krista Bohom poslaného v Božích cieľoch jeho predurčenosti na túto zem napĺňať Božiu vôľu, čo znamená v pohľade Boha zatratenosť duševnú pre každú takúto jednu dušu, ktorej dostaný životný vzor neni samotná existenčná veľkosť Boha ale obyčajná oživená modla do veľkosti postavenia nad Boha. Veď čo myslíte, že keď sa stratí duša z mojej ochrannej Božej náruče prienikom na vašu zem, že ja Boh o tomto neviem? Veď moje duše všetky či sú v nebeskom raji alebo horia v pekelnom ohni, že bez mojeho Božieho zvolenia čo len jedna opustí to miesto, ktoré jej v pridelenosti Boha patrí a Mária sa dostala v svojich pozemských duševných zásluhách ako duševná bytosť tesne blízko mňa samotného Boha aj s tými dušami, ktoré si takéto miesto po svojej smrti zaslúžia a nikdy moju blízkosť Božiu ani čo len najkratšou návštevou vašej zeme neopustila v žiadnych zjaveniach sa nikdy nikomu neukázala a to čo svet ukázanosťou v jej zjaveniach videl bol obyčajný prelud vyvolaný prevlekom satana do toho cieľa, aby miesto pred tvár Boha kľakal pred tvár Márie, čo aj činí celý váš svet a nevytrhne z vašich duší tento temný smer žiadne vysvetlenie, ktoré však už v tomto mojom odkázanom varovnom slove čítate vďaka duševný príjem tej, ktorá v mojich Božích cieľoch musí tento nevedomý a zatratenosti blížiacej sa svet do pravdy otvorenej Božej deň po dni smerovať a nehľadiac čo si duše mnohé o jej výrokoch prijatých od Boha pomyslia, ako jej poslanie postavia za väzenskú stráž aj s patriacimi jej menu dokladmi o totožnosti. Musí túto prácu vykonávať tak ako jej duši káže Boh v svojej vôli. Zobuďte sa všetci tí, ktorí veríte na mariánske zázraky a na všetky zjavenia panny Márie lebo ani pri jednom nebola ale prevlečený satanský kráľ za jej tvár, ktorého pekelnému satanskému telu ste sa všetci pekne poklonili a o svoje uzdravenie navždy zázračné poprosili a ten jeho pekelný rehot z vašej hlúposti keby ste počuť dokázali, ten bol tak ohlušujúci od samej radosti, keď ste mu na jeho dobre pripravený lep v nástrahe ako celý váš svet skočili odvážne a odovzdane v poslušnosti a pokore, že ešte aj horiace duše v pekle pod večným plameňom niesli aplauz svojemu veliteľovi satanovi za jeho víťazstvo, lebo pozná celé peklo, že bude o duše počtom obrovským nárastom bohatšie z úkladnej krádeže duší pravde Božej, keď ich dokázali dobrovoľne prinútiť vzdávať hold úcty a lásky nie k Bohu, ale k Ježišovej matke v jej zjaveniach na rôznych miestach vašeho sveta. Robte pre svojeho Boha to, čo je Božia Jeho vôľa a úskočným technikám zázračných prevlekov satana  do obrazových preludov v Máriiných zjaveniach odolávajte nie v svojich pokľakoch pred jej tvárou ale vždy len pred jedinou Božou tvárou.
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

CIRKVOU MŔTVI ĽUDIA VYHLÁSENÍ ZA SVÄTÝCH.

Do každého svätého bolo vyhlásenie samotnou cirkvou keď duše ľudí oddaných Bohu celý život dobré skutky činili. Boh do svätých menovanie dušiam nedal a do dobrých skutkov činených na zemi odmeňuje duše ľudí Božou láskou ktorou cítia odmenu láskavých skutkov počas života na zemi. Bolo by dobre keby do svätých slovo svätí ľudia nepoužívali lebo Bohom sa do svätenia nepožehnalo. Každou do lásky k svätým ochrancom modlitbou ľudia bolestne klamaní cirkvou sú lebo do ich pomoci žiadna duša za svätého vyhlásená ich prosby vyslyšať a požehnať okrem Boha nemôže. Krízovým obdobím do doby nástupu moci cirkvi odnášať začala pravdy Božie písané prorokmi a do svojej moci privlastnila si Božie právo ktoré káže len Boha milovať a do sily svojej duše ľudí po smrti neodmeňovať svojim pozemským merítkom hodnôt ktoré Boh odmietol prijať ako správne. Amen.

Viac tu: http://www.liecitelka-laura.sk/news/cirkvou-mrtvi-ludia-vyhlaseni-za-svatych-/

S pozdravom Peter

 

Komentáre:

 • Zita | 12.03.2015

  Prečítala som článok pána Petra na jeden dúšok a určite sa k nemu budem vracať častejšie. Niečo také super prepracované a hlavne podložené dôkazmi, by mali rozdávať namiesto reklám do každej schránky! Možno by sa vo viacerých domoch rozsvietilo...a nebola by to iba elektrika...je jasné, že evolučný vývoj sa nezastaví. Mení sa všetko, spoločnosť, ľudia, klíma... iba cirkev zostala kdesi v minulých storočiach visieť tak dlho, že ani nezbadala, že účastníci konania už nie sú, resp.noví nebudú. Cirkev je inštitúcia, ktorá obchoduje s vierou. Je to politická činnosť. Politika je pánske huncútstvo, hovorili naše babky, ale v nedeľu prevetrali sukne v kostole, lebo boli veriace dobré duše...ale je to ozaj viera? Myslím, že viera je niečo, čo dostane každý z nás od nášho Pána ako bonus do života. Je na nás, či ho použijeme a či nie. Viera je niečo osobné, čo patrí mne, lebo je v mojom srdci, žijem s ňou, dýcham, pracujem, milujem... Cez ňu ma môj Boží Otec pohladí, keď mi je ťažko, vylieči, keď som chorá, varuje, keď mi niečo hrozí, ale Boží prst môže cez moje svedomie pohroziť: takto si to nemusela...viera je dobro v nás, ten Boží dar v našich srdciach, ktorý nás môže urobiť šťastnými, zdravými a lepšími. Cirkev je inštitúcia, ktorá predáva svoje stáročiami vydobyté dogmy. Je mi ľúto ľudí, ktorí ešte nie sú odvážni a boja sa túto pravdu akceptovať. Ale možno po článku pána Petra sa nájde viac odvážnych...nie je sa čoho báť, lebo je to iba jednoduchá cesta k Božiemu Otcovi, bez zbytočných zákrut cirkvi. Nech nás Božia láska sprevádza na každom kroku.

 • Petícia, Zuzana | 11.03.2015

  Peter super príspevok veľmi veľa som sa dozvedela a naučila. 
  Chcela som len napísať, že na facebooku aj iných stránkach vyšla petícia na odluku cirkvi od štátu, kto je za, je nutné podpísať sa, aby nás bolo čo najviac a skoncovali sme s nenažranou cirkvou.
  http://www.peticie.com/odluka_cirkvi_od_tatu
  aby sa vám lepšie hľadalo....

 • Daniel | 12.03.2015 - Ako prasce v žite

  Moja úvaha ako doplnok k Petrovmu vynikajúcemu a pravdivému článku. Vypichol som tento citát z jeho článku, aby som podporil Petrove tvrdenie o nesprávnosti a nepotrebnosti dodržiavania celibátu katolíckou cirkvou. 

  Mt 19:12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky ako eunuchovia, iných eunuchmi urobili ľudia a iní sa eunuchmi sami vykastrovali pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

  Katolícka cirkev musela sama zistiť na svojich duchovných už krátko po roku 1139, kedy bol cirkvou oficiálne tento celibát pre cirkevných duchovných zaväzujúci, že to nefunguje. Samí duchovní (kňazi, farári) museli sami na sebe pocítiť, že sa tento celibát nedá vydržať a dodržať, lebo ako hovorí jedna moja známa „každý farár je najskôr od prírody chlap a až potom farár“. Takže keby boli sami k sebe a Bohu čestní a úprimní, mohli sami žiadať svoju cirkevnú vrchnosť o zrušenie tohoto nezmyselného príkazu, lebo aj ich vrchnosť toto musela vedieť a cítiť – tiež to boli len chlapi. Oni sami mali žiť bez hriechu a takto ísť ostatnému národu príkladom. Pritom oni prví hrešili najviac, lebo oproti svojim ovečkám, ktoré žili v súlade s Bohom a prírodou a statočne sa rozmnožovali, oni tajne plodili deti a novorodeniatka v mnohých prípadoch kázali ich matkám ich zlikvidovať, alebo oni sami ich vraždili na čo sú v histórii tiež dôkazy. Novodobo ešte k tomu páchajú ťažký hriech proti Bohu zneužívaním mladých chlapcov. Keby tak celá katolícka cirkev chcela poctivo a čestne slúžiť Bohu (teda v ich prípade Kristovi a duchu svätému), aby sa ako oni tvrdia nerozptyľovali manželskými povinnosťami a plne sa oddali službe svojim Bohom, nechali by sa dobrovoľne vykastrovať). Odkaz na vyššie uvedený citát. Nemuseli by podstupovať to ustavičné trápenie so svojim prirodzeným chtíčom, trápiť tisíce maloletých detí a zároveň s tým páchať ťažké hriechy na svojich dušiach. Bolo by vybavené! Kto by sa bál a nesúhlasil s kastráciou, mohol by kedykoľvek a dobrovoľne z cirkvi vystúpiť na požiadanie s úplne jednoduchým odôvodnením a to, že nedokáže dodržať celibát a potrebuje k svojmu životu druhé ženské pohlavie, čo je normálne. Bolo ich málo, ale viem o pár takýchto prípadoch. To by bolo konečne od katolíckych duchovných a celej tejto špinavej cirkvi konečne raz niečo čestné, seriózne a poctivé. Tak isto všetci pápeži od tých čias, ktorí isto o týchto ťažkých hriechoch svojich duchovných nabetón vedeli, lebo mnohí z nich keď boli mladí a na nižších cirkevných postoch pravdepodobne tak isto celibát nedodržiavali. Títo pápeži mohli kedykoľvek za tisíc rokov celibát zrušiť. Tu vidieť koľko možností na zjednanie nápravy a žiť ako duchovný v tejto cirkvi bez hriechu bolo mnoho. Položme si otázku: prečo nevyužili ani jednu túto možnosť? Prečo títo duchovní, ktorí ostatný národ spovedajú z jeho hriechov a dávajú rozhrešenie v mene Božom sú najviac hriešni, zaťažení hriechom ešte viac ako my ostatní. Aká to podlosť a zbabelstvo v ich dušiach! Takíto kňazi musia byť úplne bez svedomia. Ako vôbec môžu po týchto ťažkých hriechoch páchaných na deťoch vôbec sadnúť do spovedelnice a počúvať hriechy iných ľudí a navyše ešte rozhodovať o tom, akú veľkú mieru rozhrešenia si ten ktorý človek čo sa spovedá zasluhuje. Napľuť im do očí!!! Nožík sa mi vo vrecku otvára! Ako vždy uvediem moje staré známe: ĽUDIA OTVORTE OČI, ROZMÝŠĽAJTE A ZAPOJTE LOGIKU 2+2 BUDE VŽDY 4. Na predtým mnou položené otázky že prečo sú takí podlí a falošní a nevyužili možnosti nápravy aby už ďalej nežili v hriechu Vám odpoviem. Preto, lebo ďalej chcú žiť ako prasce v žite, to znamená chcú byť bohatí a mocní a neboli by až tak, keby ich prípadné deti dedili cirkevný majetok a nestali by sa farármi ako ich otcovia. Majetok cirkvi by sa rozdroboval medzi ostatný ľud. A keďže si ako prasce v žite chcú užívať, tak nielen bohatstva ale aj telesných rozkoší! To by už ako kastráti nemohli a v prípade, že by vystúpili z cirkvi, riskujú že za svoje hriechy na maloletých by mohli byť ľahko odhalení a rýchlo potrestaní v civilnom živote. Takto ich chráni cirkev, štát a aj ich veriace ovce, ktoré skôr potupia obeť sexuálneho zneužitia a vinníka sa budú zastávať. Jednoducho majú to premakané, sú to hlavičky. Ako sa čo najmenej narobiť a pritom žiť si životom márnotratného zvrhlíka a bohatého človeka. „Niektorí podnikatelia by sa mohli od nich učiť.“ 
  Peter, klobúk dole pred tebou dávam, vynikajúci článok podložený historickými skutočnosťami. Podľa môjho názoru si veľmi odvážny a nebojácny Boží bojovník. Bodaj by takých bolo viac!

 • Erika | 12.03.2015

  Peťo, perfektne napísané. Pripájam sa a súhlasím so všetkým čo si tu napísal. Boh ťa žehnaj.

 • Peter | 12.03.2015 - Vďaka za podporu

  Chcem sa poďakovať za podporu každému kto s tým súhlasí. Vďaka Zite, Zuzane a Danielovi za výbornú úvahu a doplnok. Až keď zabŕdne človek do tejto inštitúcie hlbšie /RKC/, zistí čo to za mašinéria je....až mi ostalo zle pri včerajšom odosielaní tohoto otvoreného listu prostredníctvom mailových adries...myslím si, že mi bude trvať cca 2dni kým to poposielam každému kňazovi na Slovensku....nuž ale čo je podstatné, konferencia biskupov, a samotní biskupi odo mňa tento list dostali, a je potrebné, aby mali tlaky odspodu-od obyčajných kňazov. Tak nech sa deje čo sa má diať, Pán Boh nám pomáhaj. Držme sa a buďme silní. P.S.: Na záver musím poďakovať Vladimírovi a Laure za podporu, opravy a myšlienky! Boh Vám žehnaj. Ľúbim Vás. Otče Bože, Teba však v prvom rade - veď to vieš.

 • miro | 12.03.2015

  Áno Peter! Výborne, je tam toľko faktov, že ani pridať sa k tomu už nič nedá. Ak niekto po tomto bude tvrdiť že Boh je trojjediný, tak potom už to musí byť ozaj kvalitný debil!
  Boh je jeden jediný tak ako sa to tu na celej stránke píše a ako nám to Boh už viackrát odkázal cez dušu pani Laury!
  Som len zvedavý koľko mudrlantov sa ozve a vopred viem, že ich argumentíky proti tomuto tvojmu príspevku budú slabé a trápne výstrely do prázdna. Nemáme sa čoho báť Boh je s Tebou, Boh je s nami.
  Aspoň sa nám v najbližších dňoch trošku zaplní naša rubrika Bludárium, už dlho tu nebolo veselo. 
  Milí kňazi, farári a ostatní zmrdi, čo nechápete že BOH JE JEDEN JEDINÝ, píšte prosím, nebojte sa, píšte. Vyzývam Vás ale predtým hlavne čítajte Božie odkazy, je ich tu plná stránka!
  Učte sa pravej viere v Boha!

 • Peter | 12.03.2015

  Peter veľmi presne a výstižne napísané a som rád že si nadviazal na môj komentár : Cirkevné lži a katolícke ovce a tiež doplnil desatoro prikázaní pre cirkev, podľa jej histórie a ich kázania.
  Tak isto si presne napísal svoj názor a vložil pravdivé údaje z histórie o celibáte a jeho význam pre cirkev a je z toho logické, že v celibáte sa žiť určite nedá. No ak niekto ešte po týchto skutočnostiach z histórie cirkvi napísané od Petra, bude oponovať a nesúhlasiť s nimi, tak je to komplet debil na 2. Peter veľmi veľa informácií o našej suprovej cirkvi a super čítanie pre všetkých farárkov, biskupov a samozrejme pre pápeža. Klobúk dole.

 • Valéria | 12.03.2015

  PRAVDA, PRAVDA a len PRAVDA PETER. Cirkev sa schováva za svoje bludy, ktoré sú neustále nepravdivé a nedávajú stále zmysel „Vstúpil na nebesia a sedí po pravici Otca“ SAMA IDE PROTI SVOJIM TVRDENIAM A NEUSTÁLE ICH DODÁVA, POTVRDZUJE SVOJU FALOŠ !!! HANBÍ SA PRIZNAŤ FARBU CIRKEV. Najhoršie je na tom, že ľudia nehľadajú, veria podsunutým knihám, listom... Ako bolo aj napísané v M 6, 5-13 O modlitbe - A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. MODLITBA PÁNA – VY SA BUDETE MODLIŤ TAKTO: Otče náš, ktorý si na nebesiach, ... 
  Ostatné modlitby sú výmysel Cirkvi inú modlitbu z tých čias som v Biblii nenašla, nie sú priamo od NÁŠHO PÁNA BOHA. To je ďalší fakt pravdy. 
  Veľmi silný a poučný článok, rada som si ho prečítala a dozvedela ďalšie pravdy, verím, že ich pribudne. Milujeme nášho JEDINÉHO PRAVÉHO BOHA.

 • Peter | 12.03.2015

  Valéria presne a poučne si vystihla tento výňatok z biblie o modlitbe, je to skutočná pravda!
  Kostoly sú na 2 veci a mali by sa zbúrať aj so základmi! 
  Modliť sa máme v skrytosti a iba k Bohu Otcu všemohúcemu a nie k modlám v kostoloch!
  Valéria super, že si to pripomenula katolíckym ovciam nech to už pochopia, že cirkev je len samá lož a potrebujú nás klamať, aby sa oni mali ako prasce v žite, hnus!

 • Renata | 12.03.2015

  Peter ďakujem ti za tieto pravdivé slová. Som nadšená akú prácu si si dal s týmito faktami. Ja sa ti klaniam a dúfam, že nebudem sama ktorá bude súhlasiť úplne so všetkým, čo si napísal. Ďakujem ti BOŽE za Petra bojovníka, som nadšená a šťastná. Ďakujem Peter