Kruhový náhľad profilového prierezu ukázanosti mesačného splnu.

07.02.2020 15:25

Kruhový náhľad profilového prierezu ukázanosti mesačného splnu.

Do každého mesačného prechodu mesiaca do jeho premeny v plnej žiari zvaného splnu, dostáva zásah do svojej rastúcej sily zvanosť celé peklo, do moci ktorého sa toto lunové obdobie stáva duši každej žijúcej na planéte zem nesmierne nebezpečné v skrytých nástrahách temných síl, v moci ktorých dostáva toto obdobie žiaľ a utrpenie pre duše mnohé nevinné, záludnosť zla nevidiace. Keď sa obdobie tohoto mesačného splnu bude neodkladne blížiť dátumom vo vašom kalendári, treba sa čo najviac obracať v svojich prosebných modlitbách žiadosťou vašej duše o ochranu k láskavému Bohu, o zastavenosť všetkých nebezpečných nástrah položených satanom pred prah vašich domov, aby ste sa ani jedna z vás nestala nevinnou jeho chytenou obeťou a nevinila Boha z nešťastia ktoré vašu dušu v tomto lunovom znamení postretlo, čo sa stáva prvotným cieľom satana, odkláňať duševnú lásku každého jedinca od Boha nastraženosťou pascových nástrah, do ktorých keď nohu položíte, odobraté šťastie z vašich duší bude, čo satan v svojej chytrosti a záludnej šikovnosti bez problémov dokáže a bude si medliť pekelné ruky svoje ako dobre a plnohodnotne využil toto lunové obdobie svoje pre naplnené všetky pekelné ciele lebo dobre vie, že každá duša ktorej trápenie v živote cez tieto svoje nástrahy spôsobuje, nikdy neviní jeho satanskú tvár ale svojeho Boha, veď prečo nad ňou jej Boh nebdie keď jeho existenčnosť tak nesmierne miluje a utieka sa k nemu každý deň, čo satan do získanej moci v tomto lunovom období okamžite využíva a prenasleduje najmä duše tie, ktoré pravoverne milujú Boha, aby odtrhol zárodok cítenosti tejto ich úprimnej k Bohu lásky z ich duší navždy a premenil ju na stratenú dôveru k Bohu k mysleniu tomu, že aj napriek ctenosti ich dušami Božieho mena ich Boh opustil a toto chce docieliť satan v svojej získanej moci najviac v tomto splnovom mesačnom období, v ktorom kradne Bohu duše láskou úprimnou milujúce a zanáša ich pohľad do ďaleka od nespravodlivého Boha, čo ich duševnému vnútru našepkáva, aby ciele svojeho duševného dobra zamenili za chute zla, cieľom ktorého nesie sa rodinné peklo, alkohol, závistlivá povaha a rastúca pýcha, zloprianie priateľom, činenosť zlých skutkov voči všetkým v premenenom satanom tom vnesenom myslení, že všetci sa nesú voči jeho duši nepriateľmi a treba ich zlobu už v predstihu zlom odmeniť a vnášanosť satanských myšlienok sluchom počuť nikdy nedokáže žiadna duša z vás, ale výslednosť napĺňaného ich cieľa začnete nenápadne vykonávať v činených zlých skutkoch čo znamená pre vás, že satanov cieľ sa voči vašej duši naplnil, keď sa charakter doteraz dobrý do zlého premenil, keď neveríte v Božiu existenciu, keď zlo sa vašej duši ukazuje milšie ako dobro, ktorého náplň nepatrí tejto dobe a tieto dušiam vašim ukážky satanových nástrah Bohom odostrené, odkryť majú pre vaše poznanie to, čo sa s vašou dušou v zlej jej premene stane ak zastre svoju lásku k Bohu v kladených nástrahách satana, ktorých presile lákavých svoju dušu zapredá a v svojej prehre sa poddá jeho satanskému cieľu. Vždy v každom splnovom príchode pamätajte všetky duše na toto moje k vám odoslané včasné varovanie Božie, lebo záludnosť satana hraníc nepozná a v blížiacom sa každom splne mesiaca má satanský kráľ svoj úkladný plán najmä voči dušiam tým, ktoré milujú svojeho Boha, aby navždy túto ich cítenú lásku voči Bohu zakopal a premenil cez ťažké životné jeho úskalia, o príchod ktorých sa on sám detailne svojou mocou postará, aby duša milujúca Boha prestala Božej moci dôverovať a napĺňala v zlých svojich životných skutkoch ciele neviditeľného a nesmierne záludného zla. Zla sa duše moje obávať nikdy nemusíte, ak cítenosť svojej duševnej lásky k mojej Božej existencii zo svojich duší nestratíte a nepoložíte vieru v svojeho Boha do navždy zabudnutia Božieho mena, utonutím jej v tých najhlbších moriach, v hlbinách ktorých bude navždy pochovaná mocou satanského kráľa zvaného satana. Začnite najmä v období príchodzieho mesačného splnu úklady satana do včasnej obozretnosti stavať a buďte včasnou Božou prípravou voči jeho nástrahám dušami silní a bojovní, lebo len cítenosťou pravostnej lásky k Bohu, neslabnúcej žiadnymi vašimi životnými prekážkami a následne z nich duševnými bolesťami, dokážete satanove nástražné pasce včas zapáliť ohňom vyvierajúcej lásky z vašich duší cítenej k Bohu. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.