Modlitba k Bohu za oslobodenie duše pripútanej k pozemskej sfére.

16.12.2013 12:58

Dostaná láskavá Božia pomoc duši tej, ktorá je putom nepretrhnutým k pozemskej sfére zastavená k ceste Božej blízkosťou svojou tiahou smútku za láskou stratenou v pozemskom duševnom žití.

Bože dostaň láskou svojou, všetky duše všeobjímajúcou, bolestný žiaľ tejto duše nešťastnej za láskou vzdialenou pozemskou, do straty jeho sily nesenej, dôsledkom ktorého sa puto deliace dušu od telesnej schránky svojej nedokázalo spretrhnúť a cestu k Božiemu svetlu nájsť svojou bezmocnosťou táto duša bez Tvojej láskavej pomoci dobrotivý Bože nedokáže, lebo sa blízkosť jej pozemskej sfére, stáva falošným domovom jej predstáv, ktoré svojim smútkom za životom vidí ako naplnené len v blízkosti tých duší, ktorých domov sa na zemskom povrchu nachádza a opustiť ich ani okamihom strateným pohľadom nechce, čo nesmie nemenné zostať tak ako je, lebo sa do nebezpečia odchytom do služieb kartárok táto duša ako lákadlo ponúka, čo láskavý Bože láskou cítenou k jej duševnému bezmocnému postaveniu dopustiť nechcem a preto Tvoju milosrdnú láskavú pomoc do spretrhnutia tohoto duševného jej puta k tejto zemi od Teba pre jej záchranu pýtam, keď ona do hĺbky svojej beznádeje cítenosťou nesmierneho osamotenia svojou skorou smrťou s následnou stratou nielen pozemského domova, ale aj domova duši jej Bohom sférou nadeleného, no jej blízkosti pobytu strateného, pomôcť sama si nedokáže a len Ty dokážeš niesť túto dušu zablúdenú do blízkosti svojho domova, ktorý na jej blízkosť čaká už Tebou pripravený do odčinenia ťarchy jej duševnej karmy s následnou ďalšou cestou putovnou do blízkosti Tvojej. Staň sa dobrý Bože duševným strážcom tejto duše nasmerovanej k Tvojmu svetlu Ty sám svojou milosrdnosťou, keď kroky Tvojho láskavého svetla bude táto duša poslušnosťou svojou nasledovať, bez spätne blížiacej sa plíživej spomienky čo len nepatrnej za pozostalými svojimi zanechanými na zemi, keď sa to puto, ktoré sa spojítkom duše s telom neustále stávalo, Tvojou vôľou navždy spretŕhalo letom duše do blízkosti Tvojej navrátením slobody stratenej opustením tela, ktoré viac navštevovať chcieť nebude a ani nedokáže ku jeho pozostatkom cestu späť viac nájsť. Do tejto láskavej Bože, Tvojej blízkosti odosielanej svojej prosby, tejto bludnej duši slobodu stratenú späť Tvojou pomocou pýtam, lebo nedokáže toto okrem Teba Bože nik, telo od duše oddeliť, keď sa Tvoja všemohúcnosť stáva neprekonateľná  silou moci nad životom i smrťou i nad neživým svetom, ktorého do zobudenia dostať svojou vôľou prebudením dokážeš, keď toto učiniť chcieť budeš dobrý Bože. Do láskavej tejto odoslanej dušou mojou prosebnej modlitby, dostaň dobrý Bože silou svojej všelásky cítenej ku každej duši tázajúcej sa Tvojej pomoci svoje vyslyšanie a požehnanie, ktorého účinkom dostane duša tohoto mojej duši blízkeho človeka, všetkým svojim doterajším pozemským hriechom napáchaným Tvoje milosrdné odpustenie a následné privítanie anjelských bytostí, novým svojim domovom ukázaným, ako konečne príbytkom obývateľným tou dušou, ktorej do lásky Božej vytvorený bol k náprave a odčiňovaniu karmickej tiahy, dušou svojou do pozemského žitia naviazanej. Amen.