Božie duševné výklady pre ľudí, ktorí slúžili zlým silám a robili čiernu mágiu.

02.03.2014 21:59

Božie duševné výklady pre ľudí, ktorí slúžili zlým silám a robili čiernu mágiu.

Milí čitatelia. Rozhodla som sa pre Vás uverejniť zopár duševných výkladov prijatých od Boha pre duše tých ľudí, ktorí robili čiernu mágiu, porábali druhým, vedeli ublížiť kúzelným svojim slovom na požiadanie iných a ktorých duše ma navštívili s prosbou o Božiu pomoc, nakoľko mali vymyslený problém aby sa mohli ku mne dostať a ublížiť mi. Títo ako ich ja nazývam „černokňažníci“ z mojej dlhoročnej praxe boli vždy včas mojim láskavým Bohom odhalení v ich skrytých zlých úmysloch voči mojej duši. Len ako príklad uvediem, kedysi veľmi dávno ma navštívil mladík asi tridsať ročný a pýtal od Boha pomoc na svoj zdravotný problém, ktorý si však vymyslel a jeho cieľ návštevy u mňa bol úplne iný. Pán Boh mi napísal pre neho ako odpoveď nie liečebnú pomoc, ktorú pýtal a očakával že dostane, ale ako ja tomu hovorím „duševný výprask od Boha“ v slovách prijatého výkladu, ktorý som mu odovzdala. Cieľom tohoto muža nebola úprimná snaha o Božiu pomoc, ale chcel u mňa doma mojej duši a celej rodine porobiť a to takým spôsobom, že v svojich vreckách mal nazbierané kamene, ktoré vykopal z hrobov a pokúšal sa mi ich nechať v mojom dome. Čierna mágia na Slovensku aj v zahraničí môj post predurčenosti dobre pozná a bojí sa mojej od Boha požehnanej sily v každodennom boji proti ich pekelnému kráľovi, lebo mojou úlohou tu na zemi je duše zo spárov satana vytrhávať a do Božej lásky smerovať, čo sa mu nepáči a cez svojich prívržencov satanistov sa ma snaží zabiť svojimi úkladnými nástrahami, ktoré však môj najláskavejší Boh vždy včas odhalí a vždy moju dušu v skorom predstihu varuje od nebezpečenstva, ktoré je na mňa peklom pripravované. Ale trochu som odbočila od tohoto mladíka ktorého ako príklad tu uvádzam. Keď prekročil prah môjho domu, vtedy som ešte bývala na starom bydlisku, posadil sa a zjavne bol veľmi nervózny. Tak veľmi sa začal potiť ako keby ho niekto naháňal, po tvári mu stekali kropaje potu a triasol sa na celom tele, čo sa nedalo pripísať ani zdravotnému problému s ktorým ku mne prišiel a ktorý si vymyslel. Neustále mal obe svoje ruky vo vreckách a raz ich vytiahol von a znova dnu. Bolo mi jeho správanie podozrivé, lebo táto jeho hra s rukami do vrecák von a dnu netrvala krátky čas. Vo výklade od Boha dostal napísané to, čo jeho duša potrebovala dostať do pravdy odhalené a to, aby neslúžil zlu ale svojemu láskavému Bohu, keď to čo mal uložené v svojich vreckách bolo slovom kúzelným začarované do mojej smrti ale nepodarilo sa mu tieto porobené hrobné kamene zanechať v mojom dome, lebo Božie oko bedlivé tieto jeho čierne ciele videlo a on dostal predo mnou taký strach, že ak povedal pri mne čo len jedno slovo tak bolo veľa. Pán Boh vždy týchto čarodejníckych hrdinov,ktorí mi chcú nejakým spôsobom ublížiť svojou naučenou mocou odhalí a ukáže im akou nesprávnou životnou cestou sa uberajú. A preto som sa rozhodla pre Vás milí čitatelia uverejniť zopár duševných výkladov písaných práve na aktérov čiernej mágie a na duše tých, ktorí porábajú a dostávajú do celoživotného nešťastia duše nevinných, ktorých slobodnú vôľu si podriadili. Preto milí čitatelia buďte veľmi opatrní, keď budete chcieť navštíviť neznámeho liečiteľa alebo „dobrú a uznávanú okolím babicu ktorá vie zaručene porábať aj odrábať“, aby ste na svoju možno kliatobnou ťarchou zaťaženú už dušu nenabalili porobeninu ešte ďalšiu od toho, koho budete o pomoc pre svoju dušu pýtať. Lebo takéto výsledky snáh mnohých falošných liečiteľov mojej duši odkrýva Boh pri návšteve ľudí, ktorí ma prišli pýtať o Božiu pomoc a mnohým z nich bolo odkryté, že ich duša je zaťažená od liečiteľa ktorý im odrábal a nemal schopnosti požehnané od Boha ale nadelil si ich on sám štúdiom čiernej mágie a výučbou fungujúcich kúziel, ktoré vždy spĺňa satan a veľmi rád, lebo získal pre svoje ciele dušu samozvaného liečiteľa a zároveň aj každú dušu, ktorú mu on sám posiela a odovzdáva do područia tým, že jej porobí a okamžite začne život takejto duše riadiť satan do zlého životného smerovania, do zlých rozhodnutí, do celoživotného trápenia a nešťastia ďaleko od lásky k Bohu, lebo takáto duša ostáva pod vplyvom pôsobenia kúzla alebo porobenia zlá a jej myslenie v trápenosti duše je smerované do toho, že Boh neexistuje, lebo keby bol a videl jej trápenie, tak určite by jej pomohol. A ďalšia duša od lásky k Bohu odtrhnutá vplyvom pôsobenia zlého slova nesprávneho Vami navštíveného liečiteľa. Pamätajte aj na to milí čitatelia, že aj tí ľudia, ktorí sa rozhodnú niekomu inému ublížiť tým, že naňho dajú porobiť si uväzujú na svoju dušu ťažký hriech za ktorý budú Bohom spravodlivo potrestaní. Keď som začínala túto Božiu prácu vykonávať a mnoho ľudí sa ku mne objednávalo aj so žiadosťou o predpovedanie budúcnosti, tak som sa veľmi tejto ich otázky bála. Viete že nemám žiadnu vešteckú guľu ani karty, ktoré by mi ukázali odpoveď na ich otázky. Mojim učiteľom od samého začiatku bol láskavý môj Pán Boh, ktorý podľa mňa aj tak musel mať so mnou obrovskú trpezlivosť, keď strach z vykonávania tejto práce bol pre moju dušu mnohokrát tak veľký, že aj bez pýtania sa Boha som sa rozhodla viackrát opakovane svoju prácu pre Boha nerobiť. Zahodila som perá aj výklady do koša a aspoň na chvíľu som ostala v duši spokojná, že už túto prácu nevykonávam a nemusím pre nikoho písať liečebnú pomoc. Nesmierne som sa bála napísať každý jeden duševný výklad pre kohokoľvek. Čo ak by som napísala niekomu na biely papier odpoveďou nepravdu. Tak s týmto silným strachom a nevierou v silu svojich schopností, ktoré mi požehnal Boh som bojovala dlhé roky. No tento dlhoročný strach sa deň po dni z hĺbky mojej duše vytrácať začal, keď moji pacienti ktorí ma navštívili s prosbou o Božiu pomoc mi zavolali a povedali, že ďakujú Bohu a aj mne, lebo sa ich zdravotný alebo duševný problém odstránil. Môj láskavý Boh tak zasahoval, aby mojej duši ukázal výsledky mojej pracovnej snahy, že niekedy boli dni, kedy zavolalo aj viac ľudí s poďakovaním za svoje uzdravenie. A táto vďaka každého jedného z nich ma dvíhala zo zeme hore a ukazovala mi, že nemusím mať žiadne odborné vzdelanie a ani žiadne školy na to, aby som dokázala pomáhať ľuďom. Lebo darom liečenia a jasnozrivosti moju dušu obdaril svojou vôľou sám Boh a mala by som mu byť za to vďačná a vážiť si post liečiteľský, ktorým ma obdaril a nie sa stále báť prijímať duševné výklady pre ľudí. Boh mi povedal, že by nikdy nedopustil, aby som čo len jedno slovko zapísala do duševného výkladu nesprávne a každý jeden výklad mojej duši diktuje Boh sám a bedlivosťou svojou kontroluje každý v ňom zápis slov. Veľa rokov mi trvalo, kým som sa naučila pri písaní duševných výkladov pre ľudí nebáť sa aspoň tak veľmi ako v začiatkoch tejto práce a kým som pochopila, že na mojej životnej ceste je učiteľom samotný Boh a mne nič iné neostáva, len sa dokázať pokorne odovzdať jeho Božej vôli a naďalej túto Božiu prácu vykonávať a pomáhať ľuďom. Musela som sa od samého počiatku tejto mojej práce naučiť odovzdať Bohu a nebáť sa prijať odpoveď pre nikoho. Chcem Vám všetkým milí moji čitatelia povedať, že môj Boh ma nikdy neopustil a nielen že diktuje mojej duši odpovede pre ľudí odovzdaním Božích liečebných receptúr pre chorých a Božích rád na všetky ich životné problémy, ale zároveň aj požehnáva svojou Božou mocou každú radu ktorú duši odovzdal  do takej sily, že jej zdravotný problém sa navždy odstráni a ak je to životný problém tak aj ten, ak naplní detailne tú radu, ktorú jej Boh poslal na pomoc. Za moju dlhoročnú prax môžem s istotou povedať, že každý kto ma navštívil s prosbou o Božiu pomoc sa uzdravil alebo dostal zo životných problémov, pokiaľ napĺňal detailne všetky Božie receptúry a Božie rady. Nepomohlo sa iba tým ľuďom v ich problémoch, ktorí Božie receptúry nedodržiavali a nenapĺňali, alebo sa k Bohu nemodlili. Mnohí z mojich pacientov si myslia, že stačí napĺňať iba Božie receptúry, ktoré pre nich od Boha prijmem a zapíšem a Boha sa snažia vynechať zo svojeho liečenia tým, že napĺňajú všetky Božie receptúry ale nemodlia sa k Bohu za svoje uzdravenie. V takýchto prípadoch sa mojim pacientom nepomohlo, keď ich prosba k Bohu za vyzdravenie nebola ich ústami nikdy vyslovená a k láskavému Bohu nikdy odoslaná. A keďže všetky liečebné receptúry a rady pre trpiacich ľudí sa k ich dušiam posielajú od samotného Boha, ktorého existenčnosť mnohí aj veľmi trpiaci vidieť nechcú a odmietajú sa k svojemu Bohu za svoje uzdravenie pomodliť, tak Boh nepožehnáva odovzdané liečebné rady pre takéto duše svojou Božou silou a preto sa takýmto ľuďom nepodarí odstrániť ich problém. Boli by ste milí čitatelia všetci veľmi prekvapení, keby ste ako ja mohli vidieť, že mnoho mojich pacientov radšej bude v svojom živote trpieť alebo zomrie dobrovoľne a bez viery v Boha, akoby mali pripustiť že Boh existuje. Je mi ich ľúto a viem, že na druhej strane Boha určite stretnú a čo mu asi tak povedia, keď sa ich dušiam ukáže a bude ich súdiť? Či aj priamo pred Božou tvárou na druhej strane po svojej smrti budú tak silno popierať Božiu existenciu ako počas svojeho žitia na zemi? Týmto som Vám chcela priblížiť svoju liečiteľskú prácu, že nezáleží na mne či sa chorý  človek, ktorý ma navštívi uzdraví ale na Božej vôli a Božej pomoci jeho telu. Keď chorý človek v Boha neverí a uveriť ani nechce v svojom životnom utrpení, tak Boh liečebnú pomoc ktorú pre neho pošle cez moju dušu nepožehná. Boh dáva slobodnú vôľu každej jednej duši a pomáha späť do zdravia najmä tým, čo v Boha veria a dokážu svoje hlavy skloniť pred Jeho veľkolepým a všemocným majestátom a prosiť svojeho Boha za svoje uzdravenie. Ale chcem sa ešte vrátiť späť k ženám, ktoré slúžili zlu a prišli ma prosiť ako dosť často hovoríte všetci „ o veštenie budúcnosti“. Každá jedna z nich dostala od Boha takú odpoveď, ktorú si zaslúžila podľa svojich skutkov, hoc sa mi to pre ne veľmi ťažko čítalo z papiera. Viete, vždy musím človeku odkázať čo mi nadiktuje pre dušu Boh a verte, že mnohokrát to je pre mňa veľmi ťažké. Keď tieto ženy odišli odo mňa, nedalo mi to a opýtala som sa Pána Boha toto:

Otče Bože, ťažko sa mi odkazovala Božia pravda, keď sama tieto ženy nepoznám. Môj pocit v duši bol taký, ako keby som ich ja karhala. Čo cítili oni v svojich dušiach, keď počuli Tvoju Božiu odpoveď?

Do každého slova sa pravda ich života skutočná ukázala, ktorou sa stratiť slovami nepravdy chceli. Boli silno prekvapené, keď sa duša Laury túto ich skrytú pravdu dozvedela. Tieto ženy silu pravdy dobre cítili a pochopili. Svoje činy si do budúcnosti budú dobre zvažovať, keď sa odkryla ich budúcnosť do hrôzy pekelného zatratenia. S láskou pre Vás všetkých Vaša Laura

 

1.

Duševný výklad prijatý od Boha pre pani Evu 33.ročnú, ktorej duša slúžila zlu a prišla ku mne požiadať Boha o predpovedanie svojej budúcnosti.

Do bolesti duše sa silou zla dostávať bude celý život, keď sa samou dôverou do ich moci začala prikláňať. Toto sa do budúcnosti jej životu vracať ako daň za službu zlým silám bude. Každou snahou tejto ženy sa stáva túžba po moci získanej koreňami zla, kedy do každého človeka bude môcť silou svojou riadiť jeho život tak, ako sa jej bude páčiť. Sama ale časom zistí že skutky, ktoré do trápenia iných ľudí v živote činila sa odrážať od nich budú späť k nej a to silou násobne vrátenou. Sladké reči, ktorými sa snaží získať čo najviac priateľov ku sebe sú iba jej vlastná faloš, ktorú využíva na svoje skryté ciele ubližovať ľuďom. Bohu sa svojou dôverou navždy odklonila a silu svojej moci sa snaží získať dôverou v zlé mocnosti, ktoré sa stávajú jej učiteľmi veľmi radi. Touto vlastnou hlúposťou sa sama dostala do bahna, ktoré sa stane jej pohrebiskom z ktorého nikdy nevyjde. Láskou svojej duše k satanovi zradila Boha a spísala si sama svoj vlastný ortieľ smrti, ktorého cena sa dani zlých síl rovnať bude za oddané služby. Keď sa týmto slovám zamyslí, svoju budúcnosť spozná určite aj sama bez pomoci jasnovidky. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

2.

Duševný výklad prijatý od Boha pre pani Ivetu 32 ročnú ktorej duša slúžila zlu a prišla ku mne požiadať Boha o predpovedanie svojej budúcnosti.

Samou dôverou do zlých mocností sa stala duša jej Bohom nechránená a svoju ochranu jej dáva len satan, ktorého daň sa životom jej potvrdila. Túto daň si čochvíľa začne vyberať a slová jej duše o pomoc k Bohu počuté nebudú. Skutky jej zavrhnuté Bohom sú a svoju pomoc si od Boha nikdy nezaslúži, lebo sa stala duša jej už silou zla veľmi narušená. Týmto do budúcnosti jej poslaným odkazom Boh túto odpoveď posiela jej duši, ktorá Svetlo Božie nikdy neuvidí. Svetlom sa jej stane pekelný oheň, ktorého plamene budú do nekonečna jej dušu oblizovať a sile ich páľavy sa nebude môcť nikdy vzdialiť. Takto sa Bohom odkazuje jej budúcnosť, ktorej vidieť smerovanie chcela. Svoje skutky zodpovedať na sklonku života pred Bohom bude, ktorý súdiť jej dušu v deň súdu bude a svoje rozhodnutie o jej ďalšej ceste už vyriekol týmto odkazom poslaným jej duši. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

3.

Boží výklad pre 23.ročnú Ingrid, ktorá pýtala Boha o predpovedanie budúcnosti a slúžila zlým silám.

Slabosťou svojej duše sa stala svojou dôverou ovládaná mocou zlých mocností, ktoré sa šťastiu jej ukazovali ako silné do splnenia túžob človeka, ktorý sa s ich pomocou stať silný voči iným ľuďom môže. Slová svojich prosieb odosiela nie k Bohu, ale do satana, aby splnil jej túžby stať sa silnou ženou, ktorá dokáže svojou mocou riadiť život druhým ľuďom. Do týchto slov sa zamyslieť musí, lebo sa budúcnosť stane jej životu peklom na tejto zemi, ktoré sťahuje do svojej blízkosti slovami dôvery satanovej moci. Každou skúsenosťou, ktorej sa poučí pod satanovým vedením sa dostane spolu aj daň ktorú bude musieť zaplatiť za jeho školenie svojej duši. Touto daňou sa stane jej duša stiahnutá až na dno pekla, ktoré sa svojim víťazstvom nad jej hlúposťou smiať bude, keď duša jej horieť v plameňoch pekelných bude. Svojou dôverou zlým silám sa stane za tento svoj prejav lásky k nim aj odmenená tak, ako sa len peklo odmeniť dokáže svojou mocou. Touto ukážkou svojej lásky dostala od Boha odpoveď ako jej láska bude do budúcnosti odmenená. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

4.

Boží výklad pre 35.ročnú Miroslavu, ktorá pýtala Boha o predpovedanie budúcnosti a slúžila zlým silám.

Bolo slabosťou tejto ženy silné naviazanie do služby silám zla. Do koreňov zla duša jej slúži a svoju moc hľadá v ich pomoci. Slabosťou svojej duše podľahla klamu, ktorý sa záhubou jej duše stane. Toto sa Bohu nepáči a svoju odpoveď na budúcnosť si hľadať musí tam, kde svoju dôveru vkladá. Láske Bohu sa odklonila a preto Boh svoju odpoveď do jej otázky odmieta poslať. Touto odpoveďou sa odkrylo jej tajomstvo, ktoré pred svetom dobre schováva. Sama ale dobre vie komu slúži a do akého nebezpečenstva svoju dušu dostala. Skutky, ktoré sa do trápenia ľudí jej mocou posielajú sa stanú skutočným trestom Božím jej duši ešte v tomto živote. Bola sama svojou snahou získať moc oklamaná, keď sa mylne presviedčala, že daň za túto moc platiť nebude nikomu. Trestaná bude Bohom a aj peklom, ktoré sa do jej učenia svojou pomocou vložilo a svoje učenie si dá draho zaplatiť. Láskou do pekelných darov sa odmenou láska pekla duši jej vracať bude a táto láska ich sa stane pre jej život stratou slobody a šťastia tu na zemi. Sile ich vplyvu sa sama už nikdy nedokáže vymaniť a strhnutá bude hlboko ku dnu, kde posteľ jej smradľavé bahno robiť bude a liany, ktoré telo jej zväzovať do silných bolestí budú. Toto sa skutočnosťou jej života stane, ktorého cestu kráčala nesprávnym smerom. Samou svojou hlúposťou a túžbou po moci zamenila lásku k Bohu za lásku k satanovi. Trest za jej omyl sa kruto platiť jej životom bude. Samý súdny deň ďaleko nie je a strašná hrôza čaká ich duše, keď Boh  skutky ich hodnotiť bude. Slzy a náreky im viac nepomôžu a svoje miesto nájde hlboko v pekle, kde môže rozmýšľať, komu svoju dôveru a lásku v živote odovzdala. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

5.

Božia charakteristika duše Jozefa z okolia Martina, ktorý ma navštívil s prosbou o Božiu pomoc.

Dosť dávno ma navštívil jeden mladý muž asi tak okolo tridsať rokov mohol mať. Ako svoj problém uviedol chorobu, na ktorú pýtal od Boha pomoc. Bol to človek, ktorý robil čiernu mágiu o čom som v čase keď som písala pre neho duševný výklad nevedela. Boh mi zámerne túto skutočnosť neukázal, lebo by som ho v tej dobe odmietla prijať. Keď vošiel do môjho domu, posadil sa a celý čas mlčky sedel bez čo len jediného vypovedaného slova. Cítila som v jeho prítomnosti nesmiernu horúčavu v tvári. Mala som pocit takého silného tepla, ako keby mi zvnútra horela celá hlava. V tej dobe ešte v  začiatkoch mojej práce som nevedela, že takýmto spôsobom vlastne spaľujem svojou dušou všetky zlé energie prúdiace z duše zlých ľudí. Pochopila som to až v tejto odpovedi od Boha, ktorú som dostala do písma ako vysvetlenie na cítenosť tejto páľavy. Keď som skončila, mlčky vstal a odišiel. Bolo mi veľmi podivné jeho chovanie a preto som sa po jeho návšteve opýtala Pána Boha, čo to bol za človek a prečo nepovedal ani jedno slovo a stále len mlčal.

Boh mi dal na neho takúto odpoveď:

Bol to človek, ktorý sa satanovi upísal dušou svojou. Do tvojej blízkosti ho sám Boh poslal, aby silu tvojej duše spoznal, keď sa Boh jej ochrancom stáva. Do každého slova ťa svojou dušou dobre chápal a stal sa strážcami tvojimi ochrannými silou ich strachom ukazovaný tvojej duši. Tento človek sa skutočnou chorobou neukazoval, len sa do tohoto chovania pretvaroval. Len sám Boh cieľ tejto návštevy splniť chcel, keď ťa vo svetle svojej ochrany tomuto človeku ukázať chcel. Do strany za tvojou blízkosťou stáli dvaja anjeli. Keď sa tento človek úmyslom zlým ukazoval tvojej duši, správne si cítila silu tlakovej energie od neho do svojej blízkosti, ktorou ťa strachom svojim chcel prekonať strachom tvojim. Toto sa stalo anjelmi okamžite odrazené a to čo chcel tebe poslať dostal vrátené späť tak silno, že sa nevedel z toho spamätať. Do satana sa ukázala jeho duši slabá moc nad tvojou Božou ochranou, ktorú cítil a videl. Svetlo Božie sa strachom jeho duše veľkým ukazovalo silou tou, že sám nevedel spriadať súvislú reč. Touto Božou skúškou si obstála a duša ťa správne včas upozornila do tlakových energií, že slúži tento muž zlým silám. Keď sa do tvojej blízkosti zlo bude blížiť, silu jeho cítiť touto tlakovou vlnou vždy včas budeš. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.