Láskavosť odoslaného Božieho slova do duševného pre vás vianočného obdobia.

16/01/2014 13:30

Láskavosť odoslaného Božieho slova do duševného pre vás vianočného obdobia. 

Krásou vašej duševnej spokojnosti žehnám v sile svojej lásky ku každej z vás jednej duševné tvoje celé vnútro, aby sa z neho láska ku mne nikdy nevytratila a žehnám vašim všetkým dušiam do odkázaného slova svojeho Božieho zapísaného mojou Laurou adventný tento čas žitý najmä vo vašej vzájomnej duševnej harmónii so všetkými kto vašu dušu rád má a pekelné dotyky zla vám všetkým ako vás nazýva moja Laura milí a láskaví čitatelia mojich Božích odkázaných slov budem z vašej duševnej blízkosti do každého žitého dňa na tejto zemi zastavovať Božou svojou všemocnou silou, do ktorej zahášam aj v ničivostnej sile celé útočné peklo a vedzte, že vy duše všetky verné mojej láske Božej, čítajúce každý deň čo vám váš láskavý Boh do pravdy Božej opäť nové v poučenosti vašich duší odkáže do otvorenosti Laurinej stránky, do ktorej ona dieťa sama pomenovanie dostala, nie stránka patriaca jej duševnému menu ale stránka patriaca jej všemocnému a láskavému Bohu volaná jej dušou stránka Božia a pre Boha vytvorená, že nebude vo vašom živote jedného dňa ktorým by som vaše duševné kroky nesprevádzal v ceste vašej životnej a neľahkej, lebo poznanosť vašich duší lásky k mojemu Božiemu menu a vaše každodenné úprimné modlitby, ktoré z vašich duší ku môjmu sluchu neustále idú vypočúvam každý deň a napĺňať budem vašu každú jednu prosbu, aby bol splnený každý váš nesplnený sen v premene do obrazu reálu ako viditeľná v ukážke jeho splnenia pochodeň vašeho každého želania Bohom vyslyšaná. Dotyky vašej duševnej lásky cítim do každej jednej z vás odosielané na svojej Božej tvári ako hrejivosť krásneho lúčmi silného svetla a v každom takomto cítenom dotyku vašeho duševného pozdravu zoberiem vašu dušu plačúcu aj keď moju tvár Božiu vidieť nedokážete do svojej náruče a hasím duševný jej plač tou silou moci, ktorú vlastním len ja Boh sám, lebo milujem každú jednu z vás, do ktorej duševného poznania bola láska k Bohu vložená. Preto prajem ja Boh váš milostivý a všemocný sám všetkým dušiam celého sveta žitie v celom vašom živote len také, aby nebolo zastavenosťou vašej duševnej lásky k Bohu ani krátkym okamihom žité, lebo svoj duševný domov v kráčaní tejto cesty vašou dlaňou ruky vloženej do dlane Božej získate omilostenie pre svoje duše hriechom zaťažené na poslednom Božom súde a vaša duševná láska k Bohu ešte udržiava piliere stojaceho vašeho sveta na pevnom základe bez stratenosti vašej existencie, hoc nesmierne málo duší na celej vašej pozemskej zemi úprimne Boha miluje, čo keby som mal počítať v percentách, tak tých čo pravoverne ľúbia svojeho Boha dostávajú veľkosť čísla deväť z celého sveta a to sú tí všetci ostatní, ktorí zamenili svojeho Boha za tvár Krista ktorému dali meno svojeho Boha ktorého aj uctievajú. Vaša duševná láska ku mne zachraňuje existenčné bytie celému svetu, do ktorého skorý zánik pripravujem v svojej Božej vôli a nebude v tento deň posledný hrdelný plač žiadnej duše prosiacej o jej záchranu Bohom pre žiadnu neveriacu v Boha dušu vypočutý a do tmy bude navždy celý váš pozemský svet dostaný ak nedokáže nájsť poznanosť existenčnosti pravého Boha každá duša v svojom vnútri, lebo tento čas neodvratne sa blíži a aj bolo veľa falošných prorockých vyhlásení o konci sveta, ktoré sa však doteraz ani jedno nenaplnili, lebo sa títo všetci okázalí falošní proroci zahrali na Boha a vymysleli si pre nevedomých ľudí ďaleké dátumy o konci sveta, ktoré v ich  žití nedokázal nikto spochybniť ku ich predpovedi, ktorá časovo siahala až za reálny život takéhoto jedinca, ktorý mal označenie falošného proroka napísané až po smrti telesnej, čo mu už nikto z žijúcich vytknúť nevedel. No pravdou je ako počítate dni každým rokom a tešíte sa na príchod toho nového ďalšieho, tak Boh odpočítava dni vašeho existenčného bytia ak včas nepochopíte to, že to čo čítate v týchto riadkoch je odkázaná moja Božia pravda a duša Laury bola mojou vôľou zvolená za Božieho proroka, no bez pozemskej pre silu jej postového mena reklamy, keď miesto toho aby ste túto skutočnosť začali do svojich duší vstrebávať a akceptovať opľúvate jej nevinnú tvár za Božie pravdy, ktoré pre vás všetky odovzdáva do nezmenenosti čo len jedného zapísaného od Boha slova. Dostaňte každej duši moje Božie meno nepoznajúce do osvetlenosti mojej Božej existencie, lebo len láskou cítenou k Bohu sa môže pripravovaná apokalypsa tohoto sveta odvrátiť, čo odkazujem ja Boh sám pre vás všetkých cez duševný post mojej Laury posledného proroka ktorého som postavil vašej zemi do záchrany od skazy, ktorej deň začiatku príchodu sa neodvratne blíži, čo zastaviť v naplnenosti dokáže len láska celého vašeho duševného sveta k mojej Božej existencii. No neskorá pochopenosť a vaše slzy nebudú ľútosťou žiadnej duše z vás zastavené mojou Božou pomocou, ktorá podaná k záchrane nebude, lebo čas pozemského žitia Boh nadelil každej jednej duši na vašej zemi dostatočne dlhý do toho cieľa, aby v jeho napĺňaní dokázala tvár Boha pre svoj pohľad nájsť a v svojej duši lásku k Bohu celý život zušľachťovať a pestovať. Kázanosť cirkevnej moci o spáse tohoto sveta prichádzajúcej len cez ich kresťanské hlásané bludy sa stáva pre vás všetkých cesta do zatratenia bez navždy omilostenia Boha, lebo len tí pravoverní v láske k svojemu Bohu budú aj Bohom spasení a v cirkevnom učení zatratení navždy. Odoslanosť Božieho mojeho slova zapísala moja Laura bez čo najmenšieho schybenia. Zobuďte svoje duše z nesprávneho snenia a nasmerujte svoj pohľad ku tvári Boha, ktorého odozvu k prejavu vašej lásky budete cítiť okamihom jej odoslanosti svojimi dušami. Amen.