REAKCIA na Otvorený list cirkvi katolíckej.

22.03.2015 10:08

REAKCIA na Otvorený list cirkvi katolíckej.

Ďakujem za Váš list, ktorý som si s veľkou ľútosťou prečítal a spomenul si na Kristove slová: “Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca.  (Mt 13,19 SSV)” i na slová veľkého Apoštola a biskupa Katolíckej cirkvi Pavla z Tarzu: “my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo,  ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.  (1 Kor 1,23-24 SSV)”

A pretože iný z biskupov Katolíckej Cirkvi, Ján Evanjelista hovorí a vyznáva: “Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. (1 Jn 1,1 SSV)” – tak to robíme v Katolíckej Cirkvi dodnes.

 

Preto aj ja Vám, brat Peter, aspoň takto zvestujem a vydávam, svedectvo o Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý má “meno, ktoré je nad každé iné meno (Flp 2,9 SSV)” – a je len jedno také Meno a to patrí Kristovi! – a ktorý sa sám považoval za rovného Bohu (a Božie slovo, vnuknuté Duchom, ktoré to o Kristovi tvrdí v Jn 5,18, nemožno zrušiť!) a ktorého Jeho Otec potvrdil a oslávil vzkriesením. V Jeho Svätom Mene sa už od počiatku až dodnes dejú v Katolíckej Cirkvi, ale aj všade tam, kde v zhode s ňou kresťania vyznávajú Krista Boha, Syna Božieho, znamenia a zázraky, uzdravenia i vzkriesenia z mŕtvych, obrátenia srdca a iné mnohé skutky, veľké a slávne, podľa slov Krista: “Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.  A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.  (Jn 14,12-13 SSV)”. Amen!

 

Boh Vám žehnaj a otvor Vaše srdce, aby ste spoznali Božiu Slávu a na sebe samom spoznali, “aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka,” a spoznali “aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.  (Ef 3,18-19 SSV)”, veď v Kristovi “telesne prebýva celá plnosť božstva (Kol 2,9 SSV)”. Amen!

 

Boh Vám žehnaj!

brat Inky

 

RE: Daniela P. | 16.03.2015

hm...to je všetko pekné, čo píšete, verím, že by ste odrecitovali bibliu aj naspamäť, ale myslím, že niekedy je lepšie používať aj svoj vlastný rozum a nedržať sa tak zaryto jednej knihy. Prečo nepíšete o živote Ježiša Krista od jeho narodenia, cez detstvo, krst, verejného pôsobenia, atď...to, že mal schopnosť vyliečiť ľudí, bol len dar od Boha, jediného! Boh, stvoril túto zem...ešte než sa Ježiš narodil Jozefovi a Márii. Kde bol vtedy Ježiš??
Boli to ľudia z mäsa a kostí bez ohľadu na to, čo sa z nich naďalej snažila vytvoriť cirkev, ktorá sa chytila asi všetkého aby mohla manipulovať ľuďmi, prepisoval sa starý zákon, vytvorili sa modly a nejaký ten duch svätý. A u vás je asi každý svätý, podľa vašich pravidiel a zásluh. A ten váš svätý je určite aj rohatý, lebo sa smeje takým smiechom...je to jedno veľké zlo...ako by sa krásne žilo na tomto svete bez nejakej cirkvi v ktorej je jedna veľká moc, ale veľmi veľmi zlá a špinavá. Je to smutné, že dokážete uveriť takým hlúpostiam a najhoršie, že o tom presviedčate druhých! Klaňať sa pod ukrižované ubolené ľudské telo, veď už len to zaváňa strachom! Žiadne malé dieťa by v kostole nezostalo, ak by nebolo tlačené rodičmi, starými rodičmi...veď ako by sa na nich pozerali v dedine?? S týmto treba čím skôr skončiť, chrám Boží mať vo svojom srdci, a úprimnosť a pokoru pred Bohom. Každý jeden človek, tvor na tejto planéte, nebo, vesmír, je Božím dielom. On je večný...! Biblia, modly, cirkev nie...všetko je pominuteľné...a aj bude, skrz takých nevedomých akým ste aj vy pán Inky. Prajem Vám skoré uvedomenie si týchto vecí a ešte malá poznámka. Ak by nejestvoval Ježiš, Boh áno. Chápete už tomu???