13-24

05.07.2014 13:30

13.

Polož obe svoje dlane do hrude, v ktorej tvoje srdce neunaviteľne a stále celý život bije a zamysli sa, ktorá tvoja modla uctievaná rozpumpovala túto zásobáreň života a dokáže aj dostať tvojeho konca zastavenosťou navždy tlkotu tvojeho srdca. Božie zákony nezmení vaša cirkev nikdy, v ktorých prvom znení celá oligarchia katolíckeho učenia porušuje ako prvý Boží postulát z desatoro Božích prikázaní, čím vedie duševný svet celý do záhuby a cestovať duše ich budú ku satanskému kráľovi, do ktorého moci robili celý život zásluhy, lebo pravú vieru v jediného Boha zastavili poznanosti navždy svetu svojimi cirkevnými hlásaniami a ani okolo blízkosti Boha po svojej telesnej smrti neprejdú ale pôjdu v priamom smere do večného zatratených duší plného pekla bez navždy omilostenia pre ich duše Bohom láskavým ale najviac spravodlivým a chrámy cirkevné do jedného mali by sa zbúrať a nikdy opäť stavať. Božia existencia cestu v svojom príchode do každej duše dostáva, v ktorej vnútri je láska k Bohu každý deň pestovaná a do nájdenosti Božej lásky nepotrebuje navštevovať cirkevné žiadne chrámy vypĺňané len slovami viesť všetky ovečky do uctievania modiel, veď toto vás všetkých učí katolícka celosvetová cirkev. Kristus na kríži je váš pán a len cez neho nájdete kráľovstvo nebeské a pre svoju dušu spásu, čo ale je klamstvo veľké a cez uctievanie Krista dôjdete nie ku spáse, ale skočíte rovno satanovi do náruče, ktorý vašu dušu uloží kam patrí do svojeho večného horiaceho ohňa a vedzte tomu, že cirkevnými ovečkami je už peklo dostatočne zapĺňané a deň každý jeden nový pribúdajú nové a žiadne omilostenie pre žiadnu od Boha neni dostané.

14.

Začni obrazom svojeho spätného pohľadu premietať filmom celý doterajší svoj život a povyberaj z jeho celkov scenáre nepekných dejov, v ktorých cítiš až doteraz útrpné v svojej duši trápenie, ktoré napíš do rohov na biely papier a zapáľ plameňom horiacej bielej sviečky, čím zahasíš všetky takýmto spôsobom bolestné spomienky, do ktorých príchodu nenastane žiadna už ich návratnosť ak svojim slovom Boha poprosíš v danej chvíli o pomoc navždy ich zažhavenia v tvojej duši premenou na ničotný a bezcenný popol.

15.

Každý jeden žitý deň na tejto zemi zasväcuj Bohu duševnou láskou svojou čistou a úprimnou, závdavkom ktorej odoslanosti dokážeš pocítiť dotykovosť pohladenia Božej ruky, prostredníctvom ktorej blízkosti k svojej duši dostaneš v jej vnútri oslabené a boľavé miesta okamžite posilnené a od bôľu zhojované v premene takej veľkej, v cítenosti ktorej prestaneš nosiť v svojom duševnom vnútri plač a žiaľ zámenou za pocit dlhotrvajúceho a stáleho šťastia z lásky Božej tvojej duši do posily každodennej nadeľovanej.

16.

Dokáž s pochopenosťou duše svojej vypočuť plač v slovách priateľa, v ktorých o tvoju láskavú pomoc volá a neváhaj pre jeho nájdené šťastie tvojou pomocou obetovať zo svojeho života aj najdrahšie auto ktoré vlastníš v svojom bohatstve, pretože výška ceny obety tvojej bude rovnako vážená a odoslaná láskavým Bohom duši tvojej, ktorej náhradu v skorom termíne pošle ako ušlú stratu tvojich hodnôt, čo znamená, čo v množstve majetku pre dobro a záchranu druhej duše budeš strádať získaš veľmi rýchlo od Boha späť a vysoko v svojich stratách navýšené a doplnené sladkým ešte navyše bonusom pre šťastie budúce svoje. 

17. 

Prikazuj v svojom celom živote čo najmenej a keď už musíš, tak nenásilne, nepotláčaním slobodnej vôle nikoho, lebo každá tvoja príkazná situácia voči druhým ľuďom viaže k tvojej duši hriech zatláčanie slobodnej vôle nazvaný a v Božích postulátoch označený ako nebezpečný a Bohom trestaný.

18.

Každou voľnou chvíľou prednes Bohu všetky skryté trápenia uložené nevidenosťou pohľadu nikoho pred svetom v hĺbke svojeho najhlbšieho duševného vnútra, veľkostnú silu ktorého dokážem z tvojeho duševného chrbta odniesť navždy preč ak budem počuť tvoj plač a nezaťažuj svojim bôľom tých, z ktorých mnohých tvoje trápenie robí ich duše šťastných a spokojných, lebo len Boh sa dokáže niesť po celý tvoj život pravým priateľom, do zrady ktorého sa nikdy v odovzdanej pomoci Božej nikdy nedočkáš a ľúbiť ťa bude tvoj Boh láskavý vždy, lebo ťa do života postavil v svojej Božej vôli, čo znamená pre teba poskytovanie celoživotnej ochrany v miere akú si tvoja duša v činených svojich skutkoch počas života zaslúži a nauč sa Božiu náruč pre tvoju dušu vždy otvorenú dokorán neobchádzať nevidenosťou Boha, lebo len Ja jediný na celom svete dokážem tvojej duši vo všetkých trápenostiach pomôcť a za platbu pýtam len lásku tvojej duše ku mne.

19.

Keď otvoriť dokážeš duševné celé svoje vnútro láskavému svojemu Bohu aj v tom najväčšom duševnom žiali a poprosíš o pomoc, odovzdá tvojej plačúcej duši vždy tvoj Boh ten najúčinnejší liek v pomoci, ktorú tvojej duši poskytne svojou láskavou náručou a začne oslabenosť tvojeho duševného vnútra posilňovať vyživenosťou svetlom odovzdanej svojej Božej lásky vždy ak dokážeš svojeho Boha o pomoc v utrpení poprosiť.

20.

Počúvaj svoj duševný vnútorný hlas, chceš svojou nedobrou myšlienkou odsúdiť toho, koho nemáš rád? Veď sila tvojej duše zabije tú nevinnú. Neber zákon Božej moci do svojich nespravodlivých rúk a nechaj zákonnosť Božej ruky riadiť trestom k tvojim nepriateľom všetkým. Zažhni bolesť v svojej duši z neprávosti okolitého sveta a dokáž sa na jeho obraz pozerať ako na tú ukážku, že Boh tvoju dušu má rád. Nesúď nikdy nikoho v svojom zloprianí, lebo len Boh jediný dokáže byť spravodlivý a tvoja duša isto nie v hneve svojom na nepriateľských aktérov. Vždy odnes plač svojej duše k Bohu jedinému a nikdy sa nedaj odviať vetrom nepriateľského hnevu voči nikomu, lebo nie ty ale ja Boh budem súdiť a budem vždy spravodlivý.

21.

Nikdy nesmeruj svoju myseľ ku svojemu nepriateľovi v takom smere sile svojich myšlienok, že zahubíš to čo chcel dokorán on v svojich snahách, lebo toto je uvalená tvojou dušou na tú jeho kliatba.

22.

Poukazuj svoj plač duševným smetiarom, ktorých oltár tvorí Ježiš Kristus a všetci svätí, tento oltár ľahíňa pred oltárom mojej Božej slávy.

23.

Keď tvojej duši tvoj priateľ volať bude v túžbe svojej zachráň ma, nikdy koleso záchranného člnu nesfúkni v nezáujme svojom, lebo nikdy nepoznáš kedy budeš tento záchranný čln ty potrebovať sám.

24.

Neživ pekelný žiar svojou nepoučiteľnosťou duševnou, lebo tento pekelný páľ bude pre tvoje duševné telo skutočnosťou nikdy nezahasiteľnou a veľmi bolestnou. Ľúb svojeho len Boha povýšenosťou svojej lásky nad každého koho miluješ a nikoho iného, odmenou získaš nikdy pobyt v horiacom pálivom pekle.

 

Komentáre:

  • Otázka od Martiny ku Božiemu krédu II.5.

    Ďakujem pane Bože môj za ďalšie krásne kréda. Mám obdobie, že sa mi nič nedarí, nič nevychádza tak, ako by som si priala. Preto som Ti vďačná za tvoje ponúknuté mocné ramená, kde sa môžem vyplakať a posťažovať zo všetkého, čo ma trápi. Ďakujem. Pani Laura, ďakujem aj Vám, že ste od nášho Otecka Nebeského prijali tieto kréda a zároveň sa chcem spýtať, či sú aj výchovné príkazy pre naše deti súdené rovnako prísne našim Pánom Bohom. Priznám sa, že u nás to niekedy nejde inak, len ráznymi príkazmi. Nechcem si nabaľovať na svoju dušu ďalšie hriechy a Boží hnev. Ďakujem veľmi pekne. S láskou Maťa

    Božia odpoveď:

    Krok cielenej dobrej výchovy láskavého a starostlivého rodiča vykročený do príkazného slova pre dobro svojeho dieťaťa neni Bohom ako hriech trestaný, ak v svojom príkaznom slove dieťa rodič duševne neubíja svojou agresivitou odoslanou výhražnosťou svojich až moc tvrdých slov a netrestá ho za neposlušnosť bitkárskym trestom a ďalšími od neho neprináležiacimi trestajúcimi praktikami v jeho rodičovskom postavení a nemal by byť ani jeden dobrý a láskavý rodič voči nevinnému dieťaťu postavený ukázanosťou svojeho rodičovského postu k nemu v takom výchovnom merítku, pre ktorého ukázanosť očiam dieťaťa ostane duši jeho postavený ako pre dnešnú dobu vo vašom ponímaní dopravná policajná kontrola, z ktorej vychádza pre každého jedného šoféra k jeho duši nesmierny strach a neistota aj keď má v poriadku každý jeden od svojeho auta doklad a toto nesmie z vašej duše cítiť vaše nevinné dieťa, aby necítilo z vašej duše neustály strach, kedy príkazné vaše nesprávne riadené slovo odoslané z vašich úst pokorilo lásku vašeho dieťaťa k vám a nahradilo tento cit získanosťou až nadmernej autority jeho duše k vám, čo nebude pre vás oboch vzťah láskavý cit dieťaťa a rodiča, ale zámenný vzťah získaním autority v premene jeho čistej duševnej lásky k vám nepovažované v Božom pohľade za duševný súlad oboch jedincov, ale vynútenosť silnejšieho postavenia nad dieťaťom príkazným rodičovským nadmieru tvrdým slovom vysloveným jeho rodičom. Každý jeden rodičovský zákaz a príkaz mal by odovzdanosť mať v hraniciach regulérnosti jeho slov nenarúšajúc láskyplný vzťah medzi oboma dušami v rôznom rodinnom postavení a to dieťa a jeho rodič. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.